Jakten på en skilsmässa…

… började med att jag fick beställa en dombok på Arkiv Digital, för givetvis var den boken jag behövde – Listerhärad 1836 – INTE fotograferad… men AD har som tur är en tjänst där man kan beställa önskad längd för 195 kronor 🙂 . http://www.arkivdigital.se/bestallningsfotografering

bokJisses… det visade sig vara en riktig tegelsten. Efter två dagars idogt bläddrande – en sida i taget – är jag inte ens halvvägs. Ögonen svider och jag har övergått till att enbart ögna efter namn och orter…

Och det var då – bland tjuvfiske, kor som betade på grannens mark och felaktiga gärdsgårdar – som jag kände igen namnet BM Östby. Han är min MF FF F och bodde på Mjällby 35, och var gift tre gånger… de två sista äktenskapen var dock barnlösa.
Andra hustrun hette Inga Bengtsdotter, och hon dog i barnsbörd den 9 mars 1836… och det var hennes sorgliga frånfälle som hamnat i domboken Listers häradsrätt AIa:98 (1836-1836) Bild 7260 (AID: v414178.b7260, NAD: SE/LLA/10038) .

 

Allt kan jag inte läsa – men merparten -… i en bitvis ganska kluddig text. Dessutom har jag tagit mig friheten att ändrat stavningen till dagens 🙂 .

——————————–

östby

——— 1836 den 29 mars, No 401———-

…. anmäldes att hustru Elsa Olsdotter i Hosaby – i egenskap av barnmorska – varit tillkallad och biträtt vid Båtsmans Östbys hustru Inga Bengtsdotters barnsbörd. Hon skall avlämna – enligt läkare – attest därvid så vårdslöshet förfarit att både modern och fostret omkommit så har bemält kr. Källsman tills närvarande resdag upphänt Elsa Olasdotter, med påstående, att i händelse han att en så beskaffad förbrytelse blivit försvunnen, hon därför måtte befordas till laga ansvar.

När målet ropades upp uttalade sig åklagaren … Elsa Olsdotter, men den avlidnas man – båtsman Östby, som vistas på tjänstgöring i Karlskrona har inte kunnat nås med kallelsen -. hennes mor änkan Hanna*, systern Botil Bengtsdotter – bägge i Hosaby – , har inte blivit kallade.

Åkl. inlämnade läkarattest … så lydande:

——— l Scholanders utlåtande ———-

Besiktning rörande avlidna hustrun Inga Bengtsdotter i Mjällby.
På anmodan av Pastors Ämbetet i Mjällby företogs en besiktning den 12 mars 1836 på – den i barnsbörd avlidna – Båtmans hustrun Inga Bengtsdotter 40 år gammal (eg. 38 år) och förstföderska, vilken efter fyra-fem dagars förlossningsarbete dog oförlöst den 9 mars.

Vid besiktningen anmärktes att liket hade …malös svullnad på de nedre extremiteterna, samt på underlivet och födslodelarna, vilka senare även vore starkt inflammerade till följd av fostrets långvariga tryckning vid förlossnings tillfället.

Fostrets läge var normalt, men i anseende till nämnd hustrus sjuklighet uttömdes snart hennes krafter och livmoderns verksamhet blev för svag, så att värkarna alldeles avstannat.
När denna förlossning således inte kunnat fulländas av naturen självt var det barnmorskans skyldighet enligt kongl. majt Reglement för barnmorskor den 25 augusti 1819 15§ att tillkalla Läkare, som borde uttaget fostret med tång, då efter all sannolikt både modern och barnet… eller åtminstone den enas liv hade kunnat räddas.

… icke allenast på min erlagda ämbetes ed utan och med denna edliga förpliktelse. Så sant mig Gud hjälpe till liv och hälsa.

L Scholander tf prov. läkare (i Sölvesborg).
Varande därvid fogad räkning även läkarens rese … och traktamente uppgå till 44 ? 18 ?

————— barnmorskan ————-

Därefter kallades Elsa Olsdotter… som uppgav att hon är 56 år gammal (f. 1779-07-30) och född i Mellby.
Hennes föräldrarna var Ola Hansson och Elin Jönsdotter – vilka för flera år sedan avlidit -, som hade ägt en mindre hemmansdel (Mjällby 26, övertog av Elsas bror Håkan Olsson).
I sitt första äktenskap med avlidna mannen Torparen Jöns Persson hade hon sju barn, men endast ett med hennes nuvarande man Torparen Nils Larsson…

Efter genomgången examen hos Doktor Trendelenburg i Malmö, har hon i 23 år varit barnmorska i Mjällby församling, där hon – enligt förda anteckningar – bistått vid 1700 barnförlossningar utan att någon enda barnföderska under hennes vård avlidit.

——————- wikipedia ——————–

Caspar Trendelenburg var en svensk läkare. Han föddes den 25 maj 1755 i Malmö, och dog där den 18 september 1820.

Trendelenburg – som var son till kyrkoherde Philip Anders Trendelenburg vid Tyska församlingen i Malmö -, blev student i Lund 1766 och medicine doktor 1778.
Han befordrades samma år till adjunkt i barnförlossningskonst  i Stockholm, och utnämndes 1781 till stadsläkare i Karlshamn. 1786 fick han professors titel, samt blev 1787 lärare vid barnförlossnings anstalten i Malmö, med åliggande att undervisa och examinera barnmorskor för hela Skåne.

Bland hans skrifter kan nämnas Underrättelser och praktiska råd för allmänheten att rätt och förnuftigt vårda hafvande, barnaföderskor etc. (1803; andra upplagan 1841) och Undervisningsbok för barnmorskor (1813; andra upplagan 1843).

——————————————–

Har … nu bestämt att Inga Bengtsdotters död varit en följd av hennes vårdslöshet, nemt Elsa skull, då hnn förgäves befodra förlossningen och funnit att densamma i avseende till Inga Bengtsdotters bröstsjuka och svaga kroppsstyrka icke kunnat – utan bruk av instrumenten – verkställa och tillsagt till både Inga och hennes närvarande moder att hämta Läkaren.

Då Elsa först söndags eftermiddag den 6 mars på bud skickning inställde sig hos Inga, fann hon den … väl vara sjuk och besvärad av svår uppkastning, men födsel plågorna vore obetydliga. Det uppgavs dock att Inga föregångna natten och några gånger på förmiddagen, därav skall vara ansatt..

Emellertid när plågorna fram på natten åter fortsattes skall Elsa Olsdotter efter verkställd noga undersökning om fostret läge samt sig … vishet icke hava liv till förlossningens underlättande efter … regler gjort allt vad hon förmått och därvid trott sig finna att än Inga Bengtsdotters sagt mera kroppsstyrka och kan använda, eget bemödande, skulle förlossningen sannolikt kunnat gå för sig, men då hon klagade över olidliga smärtor i bröstet samt även gav den för henne inrättade sittande ställningen och i 1st hand intog sängen, under yttrande att hon hellre ville jämte fostret dö, än underkasta sig den behandlingen Elsa föreskrev, förklarade Elsa Olsdotter att fostret måste genom läkares åtgärd uttagas…

Hon sa till både Inga och hennes moder änkan Hanna i Lörby därom, men båda nekade att efterskicka Läkaren, under förevändningen att de saknade medel till hans gottgörande.

Elsa förblev sedan hos Inga till onsdags förmiddag den 9 mars, men då bortvisades hon av henne och modern… och hon ansåg själv sin närvaro överflödig, eftersom hon icke fick vedertaga de åtgärder omständigheterna påkallade.

På onsdags eftermiddagen besiktade Elsa Olsdotter för sista gången Inga men fann henne då så svullen och kraftlös att förlossningen tycktes omöjlig. Hon avled därefter kl 11 el 12 på natten utan att ha blivit förlöst, och att hennes vedertagna åtgärder varit sådana som hon nu uppgivet …

Elsa kunde styrka uppgifterna med inkallade vittnen; tilläggande att Inga Bengtsdotters …sjukdom varit efter hennes omdömme egentligen hindre för förlossningen enedan hon icke förmå den samma …hjälpen ävensom Elsa Bengtsdotter ansåg ofelbart att fostret före hennes tillkallese redan avlidit helst Elsa medn det biträde som fick lämna den sjuka icke den förmärkt fostret hava liv eller rörelse.

Åklagaren yttrade att han av andras berättelser förr hans trovärdighet han likväl icke tilltror sig ansvara … att Elsa Olsdotter skall aldeles av… Inga Bengtsdotter att låta hämta Läkare, men sånt ville Elsa Olsdotter icke erkänna av vittnesförhör … derefter med pigan Inga Mattsdotter samt hustrun Sissa Nork och Karna Andersdotter i Mellby, vilka som tillades och …vige befunne, finge avlägga … … ed, derefter de varnades och … och berättade:

——— vittnet Inga Mattsdotter ———-

1 Inga Mattsdotter… att hon söndagen den 6 denna månad efter budskickning genom Inga Bengtsdotters styvdotter pigan Bengta tidigt på morgonen infunnit sig hos Inga, som då redan var illa sjuk och beklagade sig att hon hela natten befunnit sig illamående, varefter hennes plågor ökat och stund … fortfarit till aftonen, då vittnet på Ingas begäran hämta barnmorskan Elsa Olasdotter, från vid sin ankomst genast undersökte Inga och yttrade att hennes förlossning troligen icke gick så hastigt.

Både då och nästkommande tvänne dagar, vartunder Ingas födelseplågor fortforo, gjorde Elsa flera försök att åstadkomma förlossningen derunder Inga, som var plågad av bröstsjukdom och uppkastning icke utan svårighet kunde förmås att underkasta sig barnmorskans behandling…

En av dagarna – utan att riktigt minnas vilken -, hade Elsa Olsdotter förestält Ingas moder änkan Hanna (Persdotter) i Lörby, som likaledes på söndagen infunnit sig… att Läkares bistånd erfodrades och att ansats derom genast borde fogas, men sådant hade båda bestridit, emedan de ansåg sig icke hava tillgång för … och besvärlig göra honom.

Inga Bengtsdotters svaga tillstånd blev vidare försvårat… utan att Elsa Olsdotter behandlade henne illa eller vårdslöst.

Påföljande onsdagen hade vittnet ånyo besökt Inga Bengtsdotter, och hade stannat kvar hos henne till sent mot natten kl XI eller XII… då hon utan förlösning avled.

Samma afton mot skymningen, hade Elsa Bengtsdotter lämnat Inga, som då var liknöjd med barnmorskan och yttrade sin önskan att hon ej måtte återkomma.

Under de försök Elsa Olsdotter gjort för att bereda förlossningen, hade hon yttrat att barnet ej hade liv, vilket vittnet ej …, under det tillstånd hon lämnade Elsa kunde förstå själva dödsplågorna voro ej särskilt våldsamma, ehuru det rosslade i bröstet på Inga Bengtsdotter kort före hon avled.

Vid frågan om doktorn hämtades hade Elsa Olasdotter på deras framstälda fråga yttrat, att det kunde kosta vid pass 204 daler (?).

——— vittnet Sissa Nork ———-

2. Sersa Nork; vitnar lik med Inga Mattsdotter under tillägg att hon förut – tisdagen den 8 mars – hört Elsa omtala nödvändigheten av läkarens hämtning.
Inga Bengtdotter hade dock sådant bestridit och klagat mer över bröst- än barnbördsplågor. … … … funnit henne vara svullen.

——— vittnet Karna Andersdotter ———-

3. Karna Andersdotter; Lika med Inga Mattsdotter, dock med den skillnaden att hon ej hört Elsa Olsdotter väcka fråga om Doktorns hämtning förrän tidigt onsdags morgonen den 9 mars.

elsa o

De bägge sista avhörda vittnena har ej eller funnit Elsa Olsdotter på något vårdslöst eller våldsamt sätt behandlat Inga Bengtsdotter, som vid … med … gjort försök i förlossningsväg, allt med … hon därmed ej kunde ut….: att hon hellre ville ligga stilla i sängen: att hennes bröst ville brista, och hon skanderade hellre ville bliva barnmorskan kvitt. Vittnesmålen upplästes och erkändes…

Åklagaren tillkännagav att efter vad han hört i dag … … skall Båtsman Östby … vara ifrån sin tjänstgöring …antal och hemställde om icke han liksom den avlidnas moder vilka 2ne … .. närvarat … Inga Bengtsdotters födselplågor borde inkallat.

Elsa Olsdotter … vad hon förut anfört, och tillade att vittnena måste ha missförstått hennes … om beloppet om läkarens arvorde vilket hon ej annorlunda skulle nämnt 20 riksdaler än med dessa ord: ”-Om det ock skulle kosta 20 riksdaler är det nödvändigt att Doktorn hitkommer.”.

———– Resolverade———–

Härads Rätten anser nödigt att herr Provencal Läkaren Doktor Scholander erhållen del av rannsakningen, vilken sådan avsände genast skall bliva nerskriven, och till herr Doktorn avlämnad, med anmodan att meddela yttrande Elna (?) Bengtsdotters död kan i anledning av vad som förekommit anses som en följd av annan hennes sjuklighet eller av någon Elsa

Till rannsaknings fullständighet höres att den avlidnas man kronobåtsmannen Östby samt hennes moder och syster bliva kallade och hörda likasom att prästbevis anskaffas om Elsa Olsdotter och Inga Bengtsdotters fräjd.

Därom äger alltså Kronohälls mannen Thiman (?) …, men dessutom … … … nödigt att Provencial Läkaren Doktor Scholander erhåller del av protokollet … … vistades förekommit på det han … avstått jämförelse  att Elsa Olsdotter uppgifter med vittnenas utsagor, och särskilt förhör med den förstämt om h Doktorn finner det behövligt, … inkomma med Embetets utlåtande:
Huruvida med säkerhet kan antagas att Inga Bengtsdotters foster haft liv då förlossnings … …?

Om sedan en … … genom vittnens … är utrett att Elsa Olsdotter för Barnaföderskan och hennes närmast ansvarige framställt nödvändigheten av Läkarens tillkallelse, någon åtgärd i övrigt kan anses vara att Elsa Olsdotter såsom barnmorska vidtaget verkade till moderns eller fostrets död?

Samt om Inga Bengtsdotters … … sjukdom möjligen kan hava såsom dödsorsak i mer eller mindre mån bidragit till hennes bortgång, eller om utgången härrör endast från födsloplågorna och något av barnmorskan visad försummelse?

elsa ol

Genom … försorg skall  protokollet avskrivas och jämte detta beslut … Doktorn tillsändas kommande dag … … … och bestämma så snart … Doktorn skriftligen yttrande blivit inhämta därom Krono åklagaren … skall bliva underättad för att kunna om vederbörandes inkallande besörjes, och bör Elsa Olsdotter … därefter … vid … påföljd.

Se No_________

*Inga Bengtsdotters föräldrar är Bengt Menlös och Hanna Persdotter, Lörby 20, Mjällby sn, Blekinge. Inga anges vara svagsynt i ett husförhör, huruvida det syftar på ögonproblem… eller om hon var svagsint är osäkert (betvivlar dock att hon fått gifta sig om hon var svagsint). Bengt bördig från Karlskrona och Hanna från Linneryd sn…

—————————————————————————————————

Tyvärr klarar jag inte att få sammanhang i slutklämmen 😦 … så ni får gärna fylla i saknade ord.

————————————————————————–

Skilsmässan? Ja den letar jag fortfarande efter 😉 …

Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Jakten på en skilsmässa…

  1. Ping: Jakten på en… syndabock | Fantasin skenar…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s