Jakten på en… syndabock

Fortsättning på https://gunvorpersson1.wordpress.com/2016/02/13/jakten-pa-en-skilsmassa/ …

Kort resume: Det började med att pastorsämbetet i Mjällby sn (Blekinge) kontaktade Lister Häradsrätt angående en förlossning som slutade med att båtsman Gumme Östbys hustru Inga dog oförlöst. Enligt obducenten borde både mor och barn överlevt – eller åtminstone en av dem – om barnmorsan tillkallat läkare som hade kunnat tagit ut barnet med tång. Det var nämligen barnmorskans skyldighet – enligt kongl. majt Reglement för barnmorskor den 25 augusti 1819 15§  – att göra så…

——————————

elsa olsdListers häradsrätt AIa:98 (1836-1836) Bild 8890 (AID: v414178.b8890, NAD: SE/LLA/10038)

1836 den 3 maj. No 524

Rannsakningen – som sedan den 29 sista mars under Dombok Nr 401 -, förevarit angående hustru Elsa Olsdotter i Mjällby tilltalad för vårdslöshet vid utövning av sin barnmorske konst, blev nu åter företagen.

Därför inställde sig Elsa Olsdotter, samt den avlidnas man Båtsman Gumme Östby, jämte hennes moder änkan Hanna Persdotter och syster Elsa Bengtsdotter, vilka enligt härads rätten beslut nu blivit kallade (vilket INTE var fallet den 29 mars).
Åklagaren krono Länsman Thiman, som angående Elsa Olsdotter nu inlämnat ett så lydande prästbetyg:

————— Elsas prästbetyg ——————

Husmannens Nils Larssons hustru Elsa Olsdotter i Hosaby – som är född här i socknen den 30 juli 1779 – och begick h h nattvard 24 juni sistlidna år, kan icke annorlunda anses att som välfrägdad person …tund  har mig veterligen icke befäst för… till något brott; dock ligger henne till last en fortfarande miss sämja i sitt äktenskap även som ett mindre försiktigt förfarande och en till hårdhet understund övergående köld med de barnförlossningar vid vilka hon i egenskap av barnmorska sedan tider varit tillkallad. Attenterad Mjällby den 8 april 1836.

N A Landergren v pastor

————————————-

Tillförordnande provencial läkare kom Doktor Scholander har till … … insänt följande skriftliga yttrande:

———————– tf prov. Scholander ———————-

Till Listers … Härads Rätt Skrivelse angående rörande barnmorskan Elsa Olsdotters förhållande vid avlidna hustrun Inga Bengtsdotters barnförlossning, får jag nämna att Inga Olsdotters fullgångna foster efter allt utseende haft liv då förlossningsarbetet började, men sedemera genom havandets långvariga inklämning i bukens kanaler ljutit döden – hade medan Elsa Bengtsdotter beträffar borde i avseende till hennes sjuklighet borde barnmorskan så mycket mera med yttersta uppmärksamhet följt förlossningsarbetets fortgång och icke avlägsnat sig från den lidande icke heller genom osannfärdiga uppgifter avskräckt henne från den läkarhjälp som erfordrades – Endast i detta senare avseende har hon icke uppfyllt sin plikt såsom barnmorska enligt det av Konungen stadsfestade Reglement.

I övrigt har inga oenig eller våldsam åtgärd vid förlossningstillfället blivit företagna, utan har ansaken till den sjukliga barnaföderskan död härrört, från de långvariga födelseplågorna. Sölvesborg den 16 april 1836.

L Scholader tf Prov. Läkare

Efter uppläsande därav Gumme Östby att han var stadd på tjänstgöring i Karlskrona icke var hemma vid barnförlossningen och således ej bedöma i vad eller mindre … Elsa Olsdotter uppfylt sin …lårighet. Ett och ett halvt år har Östby varit gift med Inga Bengtsdotter, under vilken tid hon varit sjuklig sandeles i bröstet, vars svaga beskaffenhet sammanlagt med barnsbörden troligen förorsakat döden, mer än Elsa Olsdotter, mot vilket övriga vid förlossningsarbetet närvarande personer såvitt han kunnat etforska, icke haft att erindra.

————— den avlidnas mor Hanna ——————

Hanna Persdotter yttrade sig skriftigt sålunda
… att höras i målet (… införes. 3 maj 1836. Stämd att höras i målet om min dotters dödsåt, får jag upplysa att jag under hela tiden, då min dotter var i barnbörd, var där närvarande och jordegumman 2ne gånger gick därifrån.

En afton kom hon och berättade att hon att hon varit hos pastorn, och sade att i morgon kommer Doktorn och det kostar 20 riksdaler. Då bad min dotter mig att hon inte ville ha doktorn till sig, för hon hade inget att betala honom med, och även sade jag det samma.

Men jag får även berätta att nemde min dotter har från barnåren varit sjuklig och mycket svag i bröstet Så att hon ej förmådde hjälpa till något vid barnnöden, och troligt att denna sjukdom varit orsaken till hennes dödssåt, efter vad jag förstår. Mer har jag inte att berätta. Lörby den 3 maj 1836. Hanna Menlös, änka)
tilläggande att avlidna dottern i flera år varit sjuklig av svår bröstvärk, vilket under hennes havande tillstånd mycket förvärrats så att hon för sin del tror dödsorsaken snarare härrör därifrån än från barnbörden, därvid Elsa Olsdotter efter hennes … vidtag all den åtgärd som Ingas svaga tillstånd medgav, och fråga om Läkaren kände tillde (yppades om henne minne räckte icke), förrän om tisdagen, men däremot yttrade dottern på det högsta och undanbad sig läkarens besök.

——————- den avlidnas syter Elna —————

Elna Bengtsdotter yttrade att hon endast 2ne gånger mellan söndagsmorgonen och tisdags eftermiddagen besökt systern, som i synnerhet vid sista tillfället var så svag att hon sjölv yttrade sig förmoda att döden var nära, dervid Elsa Olasdotter som då även var närvarande svarat som orden fallo;

”-Låt henne dö, jag har för hennes skull försummat 2 eller 3 andra barnsängs-hustruar” 

Hurvida Elsa Olsdotter fullgjort sin skyldighet kan Elna ej upplysa om, men systern klagade inte på henne.

———————– barnmorskans svar ———————–

Elsa Olsdotter ville inte vidkännas varken berörd yttande eller v pastor Landergren meddelande attest, henne gjorda tillmäte samt företedde till vederläggning därav, bevis från åtskilliga Mjällby sockenmän, alla av …håll att hon uppfört sig deras hustruas fall kanske … belåtenhet vid de tillfällen hon som barnmorska varit begagnad.

—————- åklagarens vittne ——

Åklagaren begärde vittnesförhör med hustru Anna Olsdotter, Änkan Elna Olsdotter samt hustru Bengta Olsdotter i Mjällby, vilka vore närvarande och finge – då jäv emot den ej anfördes – avlägga vanlig …ed, därefter de varnades och berättade:

1. Anna Olsdotter: Att hon onsdag morgon den 9 mars klockan vid pass 9 på förmiddagen av egen drift besökt Inga Bengtsdotter samt då funnit henne och modern liggande i varsin säng. Efter deras berättelse hade Elsa Olsdotter kort förut gått därifrån.

Inga Bengtsdotter var då mycket sjuk och svag, dock utan att vittnet hörde henne klaga över några plågor eller yttra missnöje med barnmorskan.

Vid pass en halvtimmes förlopp hade vittnet hemgått, och ditskickat sin syster -nästföljande vittnet – Elna Olsdotter, som förblivit där den största delen av dagen.

På aftonen klockan vid pass tio hade vittnet åter ditgått, då Elsa även träffades… varvid vittnet fann Inga Bangtsdotter i samma liggande ställning, omtalade att hon tyckte sig må bättre, ävensom att hon förlöst någon emot beställde av en smörgås, ett ägg kokt i mjölk samt en liten sup brännvin.
Därefter hade hon tillsagt barnmorskan gå hem, och villigt, sedan hon vakat i 2ne nätter, ävensom hon bad vittnet gå därifrån, helst Inga Bengtsdotter sade sig själv vilja sova.

Sedan både vittnet och barnmorskan bortgått, hade vittnet efter en timmes förlopp ditgått igen. Hon fann då Inga ligga stilla – utan att klaga över några plågor -, men efter en timmes förlopp avled hon efter något rosslande i bröstet blivit förmärkta under … 2ne besök var Inga Bengtsdotter icke uppe … eller förstod vittnet barnmorsan nerlagt någon pågärd av skadlig beskaffenhet för Inga, och Doktorns hämtning var ej i fråga medan vittnets … ; Tilläggande Anna Olsdotter att Inga längre tid varit sjuklig och klagat över svagt bröst.

2. Elna Olsdotter att hon måndagen den 7 mars 2ne gånger gjort besök hos Inga… först på morgonen då vittnet blott som hastigast sett om henne och sedermera i skymmningen, vid vilka båda tillfällen Elsa Olsdotter varit närvarande och sökt befodra Ingas förlossning, utan att vittnet förstod någon vårdslöshet eller försummelse från barnmorskans sida. Senare gången ämnade vittnet där bliva kvar över natten, men som förrut hörda vittnet Sissa Nork och Karin Andersdotter då vore på stället och Inga efter barnmorskans berättelse helst önskade betjänas av dem såsom äldre kvinnor, gick vittnet därifrån, varefter hon följande omsdagsmorgonen sedan Anna Olsdotter hemkommit åter ditgått då barnmorskan icke fanns. Vittnet förblev där hela dagen till aftonen, varmedan hon väl förmärkte Inga vara svag och maktlös, men hörde henne ej klaga över svåra plågor, dock besvärades hon av uppkastning såsom följd av sin … bröstsjuka. Sedan Inga Bengtsdotter yttrat att hon behövde vila och trodde sig få sömn, hemgick vittnet som ansåg sin närvaro överflödig till Sin syster Anna, vilken senare på aftonen besökte Inga och förblev där till hennes dödsstund.

3. Bengta Olsdotter: Att hon alla tre dygnen den 7,8 och 9 mars vid särskilda tillfällen besökt Inga samt förblivit hos henne sista natten till onsdagen, då Elsa Olsdotter sig der infunnit, och hur vittnet hörde Inga Bentsdotter vissa stunder klaga över födelseplågorna tycktes dessa dock ej vara betydliga. Efter vittnets anmodan hade Elsa gjort vad hon kunnat till förlossningens befordrande samt vid ett besök hemma hos vittnet tisdagen den 8de yttrat att hon nämt för Inga att Doktorn borde efterskickas, men att Elsa derom ej fogat vidare anstalt, utan endast yttrat sådant för det Inga skulle frivilligt överlämna sig till hennes behandling. På … fråga på vad doktorn skall kosta yttrade Elsa 204 riksdaler eller koen båset on onsdags förmiddag, då Inga syntes blir alltmer svag och svag, hade vittnet frågat Elsa om ej Doktorn borde efterskickas, varvid Inga Bengtsdotter som hörde denna fråga svarat att hon ej ville ha doktorn dit, medan hon saknade utväg att godgöra honom och vår henne likväl torde hjälpa henne.

—————- målet lämnat till prövning —————-

Sedan vittnesmålet var uppläst och erkänt överlämnade åklagaren målet till prövning, medan …ställas den Elsa Olsdotter, kan anses hava ådragit sig något straff, för det hon enligt vittnesmål föranlidna snarare sökt råda från en till läkarens hämtning, huru det icke voro henne obekant att förlossningen utan hans åtgärd icke kunde gå för sig.

Såväl Östby som Hanna Persdotter och Elna Bengtsdotter förklarade att de icke äjs anledning till … ansvar påstående mot Elsa emedan de anser henne ha gjort allt vad hon förmått.

Elsa Olsdotter åberopade vad hon förut till sin berättelse anfört, under förklaring att Inga Bengtsdotter om även Läkaren blivit hämtad, icke kunnat i avseende till sin svåra bröstsjukdom räddas. Hon kunde iövrigt icke göra mer än till sägs om vad vanligheten av läkarens biträde, och som hon detta gjort, ehuru utan verkan, anser hon sig uppfyllt sin plikt.

————– UTSLAG————-

Vid granskningen av rannsakningen samt vad i övrigt genom vittnesmålen färekommit, funnit Härads Rätten Elsa Olsdotter icke vara före… att hava med uppsåt förosakat Inga Bengtsdotter eller hennes fosters död eller åder…lagt uppenbar vårdslöshet vid Inga Bengtsdotters behandling, vadan … då läkarens senast meddelte attest  från sådan förbrytsele fritager, även Elsa Olsdotter icke kunna i berörda delar till ansvar fällas.

Därimot har det blivit lagt Elsa Olsdotter till last att hon icke när hon förmärkt Inga Bengtsdotters föerlossning icke kunde i anseende till hennen sjuklighet och uttömda krafter tillvägs … förutse läkarens biträde derom fogat säker och pålitlig avskilt och ehuru vid …. giva vid handen att Elsa Olsdotter icke med det ansvar som omständigheterna fodrat, påkallat läkarens hämtning och bistånd, utan tvärtom genom överdriven upgift på kostnaden snarare avvänt än tillstyrkt hans tillkallande, finner likväl … , då Elsa Olsdotter bevisligen tillsagt såväl Inga Bengtsdotter som hennes närvarande moder att läkare borde anlitas … själva ådragit sig annan påföljd, än att hennes förfarande bör komma till Kungl. Svedhets Collegie kännedom, till vars prövning avlemmnas huruvida Elsa Olsdotter, i anseende till vad emot henne förekommit, längre vid sin barnmorskebefattning varda bibehållen, till sks ändes ett

elsa olsDetta utslag varde dock jämnlikt 25 Cap 58 … ödmjukhet underställt Hå..sl. Kongl ……………..vidare högrättslig prövning.

——————————-HJÄLP! ———————————-

Hela domen är jättefint skriven – borta är kryptiska förkortningar, gammaldags stavning, överstrykningar och fullklottrade marginaler -, … om man bortser från slutet. Det gör att jag inte vet om och hur barnmorskan straffades…

Förstår jag rätt om domen ska bedömas i högre instans?
Var hittar jag i så fall det???

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Jakten på en… syndabock

  1. Gunvor Persson skriver:

    Lite hjälp med slutklämmen fick jag på FB 🙂 …

    Hans Rosenlund: Jag tolkar slutet så här: Detta utslag varder dock jämlikt 25 Cap 5§ RGsBl [Rättegångsbalken?] i all ödmjukhet understäldt Höglofl Kongl HofRtns [Hovrättens???] öfwer Skåne o Blekinge vidare högrättwise pröfning.
    Osäker om lagar och domstolar, alltså, men visst går det till prövning i högre instans. Stackars Elsa!

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s