Listersläkten, del 5… kärlek eller bra kap?

… fortsättning på https://gunvorpersson1.wordpress.com/2016/01/09/listerslakten-del-4-inavel-alkoholism-och-sjukdomar/

————————– uppdatering 23 februari 2016 ———————-

Trädet innehåller i dag 1825 personer…

 

Släkten har genom tiderna anklagats för att gifta ihop släktingar gång efter annan för att behålla gårdarna. Det var givet att en son skulle ta över ruljansen och fortsätta bruka fädersgården. Döttrarna – däremot – giftes in i andra gårdar, inte sällan med äldre släktingar… säger ryktet.

Nu har jag ingen statistik på vid vilken ålder Listersläktens döttrar brukade gifta sig / giftas bort, men oftast inte före 21-23 års ålder… men Nils Bengtsson och Bodil Eskilsdotters äldsta dotter Anna var ett undantag från regeln, och hon innehar ett svårslaget rekord.

lister

Iochförsig bör man inte avslöja en kvinnas ålder, fast kvinna och kvinna… Anna Nilsdotter var snarare ett barn när hon gifte sig den 27 november 1802. Hon var bara 14 år och 8 månader vid vigseln… och hennes make var nästan dubbelt så gammal, eller 27 år.

Paret bodde på Hörby 75 och det dröjde bara en drygt månad efter giftermålet INNAN deras första barn föddes 1 januari 1803… Bengta hette flickebarnet (16 månader senare föddes hennes MOSTER Hanna 🙂 )…

Var Anna då släkt med sin maken Per Olsson? Nä, i sådant fall ligger ev släktskap minst tre generationer bakåt. Elva barn fick paret, varav …… blev vuxna.

————————–

Deras förstfödda dotter Bengta är mor till de tre tjejer som gifte sig med båtsmännen KANON, MELLBERG och CIRKEL. se: listerslakten-del-3-eller-nar-jag-fick-en-bernadotte-i-slakten/

Dotter Pernilla gifte sig med Sven Nilsson, bodde och hade familj = sex barn, och en drumla massa barnbarn, i Ynde 20, Sölvesborg…

Dottern Inga var oxå en ung brud – hon tillhör en handfull flickor som gifte sig när de var 17 år – när hon gifte sig i februari 1828. Åtta år senare var skilsmässan ett faktum, då Inga födde son Sven den 3 mars 1835…

svenMjällby CI:6 (1816-1837) Bild 196 / sid 383 (AID: v96439.b196.s383, NAD: SE/LLA/13269)

… visserligen ser ju allt ok ut i födelseboken, men enligt husförhörslängden är lille Sven oäkta!

Att få ett oäkta barn – eller snarare ett barn tillsammans med okänd fader – var illa… mycket illa, och inte blev det bättre av att mamman redan var gift.

————- Skilsmässa ————-

Skilsmässor var mycket ovanliga på 1800-talet i Sverige. Egentligen fanns det bara två anledningar till varför man fick igenom en skilsmässa, och kunde gå skilda vägar … nämligen horsbrott och egenvilligt övergivande.

 

Detta gjorde att paret blev inkallade till Tinget…

———————————–

No 172 Lister Härad
Källa: Listers häradsrätt AIa:98 (1836-1836) Bild 11470 (AID: v414178.b11470, NAD: SE/LLA/10038)

Med anledning av Konungens Befallningshavandes i Länets remiss den 19 sista april grundad på Mjällby församlings Kyrkoråds Protokoll den 2de i samma månad, har Landsfiskalen N A Lallerstedt …ant ting utverkat stämning å arrendatorn Nils Jönsson i Hörby och Husman Nils Svenssons hustru Inga Persdotter därstädes med påstående om laga ansvar för det de med varandra förövat enkelt hor.

Vid …rop tillstädes kom i närvaro av åklagaren tilltalade Inga Persdotter jämte dess man Nils Svensson biträdd av sin broder Bonden Sven Svensson i Hörby, men Nils Jönsson huru bevisligen kallad lät sig icke avhöra åklagaren förtedd det till grund för stämningen honom tillsända protokolls utdrag så lydande:

———–Utdrag av protokoll hållet med … (införes)—————–

varvid … fogad ett av pastorsämbetet i Mjällby församling till Krono Länsmannen A Timan överlämnat protokolls utdrag av följande innehåll:

Utdrag av Mjällby KyrkoRådets Protokoll den 26 maj 1836
S.D ehuru Husmannen Nils Svensson och dess hustru Inga Persdotter i Hörby henne särskilda gånger förut inför KyrkoRådet blivit varnad för klandervärd sammanlevnad, samt både med ömhet och allvar blivit uppmanade försonlighet, sämja och kärlek, har dock ytterligare klagomål av dem båda blivit gjorda över en nu mer än förr stegrad missämja, som efter samavlad utbrytelse i hotelser, kåf (?) och sårande tillmälen, vadan KyrkoRådet fann sig befogad ytterligare förekalla ovan nämnda makar och å nyo försöka närmare utreda dels orsaken till denna honom och hans hustru endast föranleddes därav  att hon var i äktenskapet otrogen och haft köttslig beblandelse med annan man, samt att han således varken med henne kunde eller ville samleva, utan yrkade äktenskapsskillnad.

Så till frågan vem han misstänkte för det olovliga umgänget med hustrun, svarade han:

”-Lägersmannen tror jag mig icke nu kunna uppgiva medan jag icke kan bevisa brottslighet mot någon, och må hon träda i äktenskap med vem som helst allenast jag blir skild från henne.”

Derefter förekallades Hustrun Inga Persdotter, som medgav mannens uppgifter, att enighet i äktenskapet icke var att hoppas, aldenstund hon icke kunde förneka det hon av annan person än sin man blivit rådd med det barn hon sedan fött fram. Medgivande nödvändigheten av äktenskapsskillnad, försäkrade hon tillika, att nu omnämda brott blivit begånget av okunnoghet, helst hon blivit rådd med barn om nattetid, då hon icke i mörkret kunde igenkänna den främmande person, vilken hon i början, eller då han lade sig i sängen, trodde vara sin man.

Därpå framlämnades detta skriftliga anförande ”Till KyrkoRåds Protokollet. Som jag ytterligare blivit kallad inför KyrkoRådet för den oenighet som råder mellan mig och min man, så vill jag icke längre dölja sanningen utan får härmed öppet förklara att jag blivit rådd med det barn, som jag hit framfött, av annan person än min man.

En karl inkommer till mig nattetid och stillatigade avkläder sig och lägger sig när mig, då jag detsamma icke förvägrade, hålet jag då trodde att det verkligen var min man. Sedermera upptäckte jag misstaget, men kunde icke få reda på min lägersman medan han skyndsamt avlägsnade sig. Är därför nöjd med äktenskapsskillnad och åtager mig att uppfostra mitt barn. Hörby den 23 maj 1836. Inga IP Persdotter.
Närvarande vittnen Hans Nilsson och Bengt Rasmusson

Under sådant förhållande erfor KyrkoRådet att alla försök till hitägande avb uppkommen stridighet voro fruktlösa, och … därför att detta Protokoll borde till till Herr Krono Länsman Timan genast avsändas på det äktenskapsskillnad mellan dessa oförsonliga och brottsliga makar måtte under nu … Ting i laga ordning tillvägabringas.

som ovan å KyrkoRådets vägnar N A Landergren, v. pastor

————Utdrag av Mjällby Kyrkoråds … (införes)——————

(utdrag av protokoll hållit vid akayrkoRådets sammanträde i Mjällby den 2dre April 1836.

Sedan arrendatorn Nils Jönsson på No 80 Hörby efter erhållen kallelse nu framträtt inför KyrkoRådet till …ningars erhållande i avseende på sina täta besök både om dagen och nattetid hos Husmannen Nils Svenssons (f. 9 juni 1804) hustru Inga i Hörby, varigenom han åstadkommit en sådan sinnesoro hos Nils Svensson, att denne nära varit rubbad till förståndet, så framträdde både Nils Svenssons broder Bonden Per Svensson, och dess svåger, Husmannen Nils Bengtsson i Hör.., smt gemensamt anklagade Nils Jönsson för olovligt umgänge med Nils Svenssons hustru även sedan den 26 te sistledna mars, då detta ärende även av KyrkoRådet handlades.

Nils Svensson nu tillstädes kommen medgav att han inte kunde bestrida sannfärdigheten av denna uppgift, samt tillika yttrade at han av Nils Jönsson sistledna måndag blivit med slag överfallen, hurdan sådan förbrytelse blivit angivare att målet icke av KyrkoRådet längre kunde handläggas.

Och då protokollet av d. 25 mars 1834 innehåller Nils Jönssons otvugna medgivande, att han legat i säng med hos Nils Svenssons Hustru om nattetid, så enligt KyrkoRådet sådan brottslighet vara mot Nils Jönsson angiven och av honom själv erkänd, att det icke kunde underlåta anmäla förhållandet hos Kungl. Majts. Höga Befallningshavanden i Länet, på det Nils Jönsson och Nils Svenssons Hustru icke måtte undgå det laga ansvar, som deras sedeföndeliga levende förtjänar.

Utdrag å KyrkoRådets vägnar N A Landergren v. Pastor

————- 15 juni 1836—————

Skulle Laga skillnad i vårt äktenskap vid Domstol eller Domstols Capittel äga rum, så förbinder jag mig härigenom, att så snart denna Laga Äktenskapsskillnad blivit verkställd min nuvarande Hustru Inga Persdotter då får hos mig flytta och såsom sina egna använda åtskilliga till mig uppgivna skuldsedlar tillsammans på 200 riksdaler, för … Inga Persdotter i tvänne år uppfostrat vårt äldsta barn Karna. Icke det ringaste av min övrig tillgång får hon tillägna sig, och om så skulle ske är hon förlustig ovanstående 200 riksdaler. Det yngsta barnet – till vilket jag icke är fader – kommer Inga således själva att vårda och uppfostra. Hörby den 23 maj 1836. Nils Svensson

Bevittnas av Hans Nilsson och Jöns Persson

———————————-

Efter uppläsandet därav tillkännagav Inga Persdotter som 6 eller 7 år varit gift (8 år är närmre sanningen, vigda den 23 februari 1828) med Nils Svensson och med honom sammanavlat 2ne barn, en flicka 3ne år (Karna, f. 4 mars 1834) och en gosse 4 månader gammal (Sven f. 27 februari 1836… se ovan), det hon var oskyldig till det brott varför hon blivit … och ställd under tilltal, helst hon aldrig plägat köttsligt umgänge med någon annan än Nils Svensson, och förklarade därjämte Inga att hon helt o hållit å tillkallar den av henne, inför Kyrkorådet den 24 sista maj, avgivna i ovan intagna protokoll anmärkta bekännelse, vilken genom tvång och hotelser blivit tillvägabragd.

Nils Svensson som förnyade … inför Kyrkorådet avgivna förklaringar fortsatte att påstående om äktenskapsskillnad, ävensom han påstod sig icke vara fader till det av Inga ut framfödda barn, henne upforistran han icke heller vill vidkännas och varom han med Inga avslutat denna, av honom nu förshilda överrenskommelse.

———— Skull leg skillnad i vårt … ————–

Sedan åklagaren därefter anhållit om …. … … för Nils Jönsson, hörande att för inkallat av de emot honom och Inga Persdotter tillgängliga vittnen blev målet utställt till onsdagen den 6 nästkommande juli då Inga Persdotter, Nils Svensson och Nils Jönsson vilka instämde falls … upp… böta bör vid dem vardera förlagt 6 Riksdaler 32 …

Sig infunno Nils Jönsson kallad av åklagare, som till berörd dag anmäl bevisligen hos hava bland alla de vittnen som är att tillgå. Se No 360…

—————————

Det visade sig att No 360 innehåller tio sidor till… så det får bli en cliffhanger till nästa blogg 😉 … https://gunvorpersson1.wordpress.com/2016/03/09/listerslakten-del-6-oanstandig-tillgivenhet/

Trädet finns på ancestry… http://trees.ancestry.se/tree/80632815/family?cfpid=40424581562

 

Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s