När pesten kom till Ysane…

Uppenbarelsebokens fyra ryttare representerar lidande och ond, bråd död, en daglig realitet för människor såväl under tidigt 1700-tal… som på många håll i världen än idag.

Pesten… på sin smutsgula krake var en fruktad gäst!

————————————————————————————
Den förste – och ende, enligt Ysanes kyrkböcker! – som dödde af Pesten i Ysane sn var Lars Olssons lille son Jöns, den 30 oktober 1710… 

… men frågan är om det verkligen var pesten som avslutade den blott 17 veckor gamle Jöns korta liv? Båda hans föräldrarna Lars Olsson och Else överlevde nämligen… vilket tillhörde ovanligheten, för hade pesten väl kommit in i en hus, brukade det sluta med ond bråd död för flera familjemedlemmar… 

———- Ysane socken… 1710 ———–

Ysane socken i Blekinge – liksom resten av de f.d danska länen Blekinge, Skåne och Halland – hade varit svenskt i ungefär femtio år. Där fanns – förutom kyrka i Ysane by… döpt till Sankta Gertrud, och tillägnad vägfararnas helgon – även ett tingshus och gästgiveri i grannbyn Norje.

Byn Norje var en metropol i början av 1700-talet som – liksom Ysane – låg invid den stora riksvägen i öst-västlig riktning… där många människor passerade.

Tingshuset för Listers härad hade byggts där på 1690-talet, och låg strategiskt placerat bredvid gästgivaregården i byn. Norje – som under lång tid varit centralorten för Listers härad -, och där häradsrätten höll sina förhandlingar för västra Blekinge. Där fanns även en avrättningsplats…

I Norje fanns också en gästgivaregård, där resenärer (säker passade även domare och nämndemän från tingshusförhandlingarna också på att smörja kråset där) kunnat få både mat och husrum, men också skjuts av bönderna i skjutslaget till nästa gästgivaregård – som låg i Mörrum och Edenryd – om nu inte gästen hade ekipage och hästar själva. Skjutslaget lär vid behov ha kunna ställa inte mindre än 60 par hästar till förfogande.

Under årens lopp har det funnits flera gästgiverigårdar i Norje… men i slutet av 1600-talet hette gästgivaren Mårten Christensson Cremmer & Mätta Ditlovsdotter. När Mårten dog i sextioårsåldern 1696 tog hans dotter Anna Maria Mårtensdotter Cremmer över ruljansen. Hon gifte sig 1698… med en gästgivare vid namn Christian Christiansson.

En annan samtida gästgivare var Isak Nilsson, vars hustru Sicela Andersdotter dog 1706. Han gifte då om sig med Chatarina Svensdotter Wiborg från Karlshamn. Mest sannolik dog båda två i pesten 1711… för 1713 vigdes gästgiveriänkan Anna Katarina Strömberg med den nye gästgivaren Andreas Bergman.

I hela Blekinge bodde vid 1710 ca 30 000 personer (att jämföra med 159 367  den 30 september 2017).  Två tredjedelar av dem bodde på landsbygden och försörjde sig som bönder, drängar och pigor.. medan en tredjedel bodde i städerna Karlshamn och Karlskrona.

I Karlskrona låg örlogsvarvet och flottan, vilka var mycket viktiga för det svenska väldet runt Östersjön.

Landet var sedan ett decennium tillbaka utarmat och plågat av Karl XII:s långvariga krig, där Karlskrona med örlogsflottan spelade en central roll… vilket kom att påverkade hela det övriga landskapet.
Ständiga trupptransporter – och den stora inkvarteringen av soldater ute i bygderna – var en förklaring till pesten snabba framfart och förlopp. Många soldater och båtsmän i rörelse (en del med rötterna i Finland, pga att Sverige inte helt lita på att soldater / båtsmän födda i f.d Danmark skulle vara helt lojala med Sverige) till och från Karlskrona.

Många, många stupade förstås på slagfälten… men även sjukdomar slog hårt mot soldaterna (endast en av tio beräknas ha återvänt hem).

I juli 1709 besegras den svenska armén vid Poltava… och  kungen försvann.  I november landsattes danska trupper i nordvästra Skåne… kanske för att försöka återta förlorat territorium från Sverige, och i januari 1710 tränger de också in i Blekinge. De nådde ända fram till Karlshamn… som brandskattas.

Det svenska stormaktsväldet var på väg att rämna. Ryska trupper ockuperade svenska Baltikum, och flyktingar vällde in i landet…

För att säkra förvaret av det viktiga varvet och flottan förflyttades i december 1710 flera regementen till Karlskrona. En del av soldaterna var värvade sachsiska soldater. Soldaterna inkvarterades hos borgare och bönder, och flera hade medföljande hustrur och barn…

Vintern innan (1708-09) hade varit den kallaste i mannaminne, och vårsådden hade blivit sen… och följts av dåliga skördar. Det blev ont om mat och dyrt att levat… och fattiga svältande tiggare drev omkring längs vägarna. Nödår och krig kom också att ge den kommande pesten en god grogrund…

Sjukdomar och död var annars en del av vardagen för befolkningen. Mässling och kikhosta grasserade var och vart annat år och skördar ständigt nya offer bland barnen. Smittkoppor och dysenteri var andra återkommande och livshotande sjukdomar.

Pesten drabbade givetvis också barnen, men dessutom även yngre och medelålders i sin krafts dagar strök med… vilket resulterade i ödegårdar, eftersom hela familjer kom att utplånades de följande månaderna.

————————————————-

… i runda slängar dog 15 personer årligen i Ysane socken, under åren 1689-1709.

1689 dog 16 personer, 1690 dog 23 personer, 1692 dog 9 personer, 1693 dog 11 personer, 1694 dog 28 personer, 1695 dog 10 personer, 1696 dog 17 personer, 1697 dog 14 personer, 1698 dog 11, 1699 dog 13, 1700 dog 7, 1701 dog 27, 1702 dog 11, 1703 dog 12, 1704 dog 20, 1705 dög 21, 1706 dog 17, 1707 dog 14, 1708 dog 16, 1709 dog 22 personer… dvs det hade dött i runda slängar 15 personer varje år mellan 1689-1709.

1710 var antalet döda 82 (74 +  åtta soldater), varav 14 dog före 1 juli… och HUR hög stapeln för 1711 egentligen borde varit är det nog ingen som vet, eftersom dödsboken är blank efter den 19 januari 1711.. men 96 personer dog under årets första nitton dagar. VAR de begrovs är också okänt… eftersom de egentligen inte fick begravas på den ”vanliga” kyrkgården, utan skulle grävas ner någon annan stans och utan präst, till de anhörigas förtvivlan… men för Ysaneborna fanns ingen präst längre.

————- 1710 ————-

1710 hade började som vilket år som helst. Fram till och med mars har sex individer avlidet i socknen (varav fem var barn yngre än fem år)… men den 4 april begravs inte mindre än fyra personer i Ysane, vilka var namnlösa soldater från Kalmar läns infanteri regemente!

Under det följande halvåret slutade ytterligare elva Ysanebor (varav två var under fem år och två yngre än tio år) sina dagar…  men dessa individers frånfälle kan ses som helt normala i socknen, men i halva oktober kom siffrorna att ändras brutalt.

Det – som hade börjat med att en namnlös soldat från major Silfersparres regemente begrovs i Ysane… följdes dagen därpå – den 24 oktober 1710 – av ytterligare tre soldater från samma regemente.

Sex dagar senare fick Ysane sn sitt första pestfall, … när Lars Olssons lille son Jöns dog.

——————————————————–

I november dog sex individer, och ytterligare sex till mellan första och tredje advent… som följdes av sju begravningar den fjärde advent. Och nu fullständig exploderar pestutbrottet i Ysane socken…

Femton sockenbor till fick sätta livet fram till och med julafton. Julen torde varit förskräcklig 1710… för nu visade pesten sin rätta sida med mer än ett dödsfall i samma familj, och det blev plötsligt vanligt att både två-tre – och fler därtill -, avlidna från samma familj begrovs tillsammans.

Sjutton lik begravdes juldagen… och innan året var slut, ytterligare sex till.

Å i grannsocknen dog kyrkoherdarna Håkan Kiällbech – 39 år gammal – och Lars Kiällijn … den förstnämnde dog den 23 december 1710, och blev begravd i Gammalstorps kyrka. Även klockaren Petter Mellbyn dog i samma veva… och kyrkbokföringen havererar i både Gammalstorp och Ysane socknar.

En ny präst tillsattes först ett år senare…

———- 1711 ———–

1711 inleddes med att 33 lik begravdes den 5 januari, och följdes av 63 kroppar den 19 januari… men förmodligen var det många många fler som dog, även om de blev aldrig blev inskrivna i dödsboken. Resten av år 1711 består av en blank sida… för bland de döda fanns även kyrkoherden Lars Källyn, klockaren Petter Mellby och stora delar av socknens förtroendevalda…

——————————–

”Ryktet gick om att de sachsiska soldaterna fört smittan med sig. I juli 1711 är bonden Karl Svensson i Kölja instämd till tinget av soldaten Jakob Vogel:

Karl har lagt ett lik i samma rum där Vogel varit inkvarterad. Vogel legat inkvarterad först i Björkenäs där alla utdött, Vogel flytt till Kölja. Vogel blivit tämmelig frisk efter att varit smittad av sjukdom. I Kölja har han insjuknat ånyo. När han legat sjuk – malader – i sängen har Karl burit in ett lik i stugan och satt liket på golvet hos Vogel, stanken var påtaglig och Vogel blivit sjuk på nytt…
Liket var Karls egen son, vilken dog av farsoten. Karls förstånd var inte större, hade han vetat bättre hade han inte placerat liket i Vogels rum. Vogel hade bett att få slippa liket, Karls hustru hade inte hindrat Karl, varefter Karl bar in ett nytt lik, vilket var hans bror.

Karl påstår att Vogel kommit med sjukdomen, vilken Karls son senare dog av. Vogel nekar till at ha spridit sjukdomen i Kölja. Visserligen var han krank men blivit bättre i Kölja. Karl nekar till att ha hört förordningen om farsoten”

——————

Någon sjukvård existerade inte på landsbygden, utan där gällde prästens råd och anvisningar. Pestens sågs som ett Guds straff, så Guds vrede måste stillas. Alla måste upphöra med högfärd och ogudaktigt leverne. Det krävdes bot, bättring
och förtröstan på Guds nåd för att övervinna den svåra tiden

I Karlskrona däremot leddes sjukvården under pestepidemien av amiralitetsmedicus Tranaeus, som till sin hjälp hade fältskärerna Johan Starck, Jürgen Ziegelhof och Jonas Hultman. De båda sistnämnda dog själva i pesten. Dessutom fanns stadsbarberare i såväl Karlshamn som Karlskrona.

De ytterst begränsade sjukvårdsresurserna förstärktes genom att ”ährlige och beskiedlige Sjukwachtare af Man och Qwinkön” rekryterades bland ”tjänstehjon, inhyses eller annat beskedligt Folk”. Inom Flottan avdelades på samma sätt sjukvårdare och likbärare.

Gemensamt för alla var att de isolerades från övriga samhället. När de förflyttade sig i staden skulle de bära särskilt igenkänningstecken.

Ysane CI:1 (1689-1732) Bild 65 / sid 119 (AID: v97024.b65.s119, NAD: SE/LLA/13486)

Jehova!
Förmedelst den beklagel. Såhr-Pesten
som Anno 1711 grasserat här i För-
samlingen, hvilken, jämte en stor
hoop af Församlingens Ledamöter,
också Bortagit Ehrvördige och
Wällärde nu Sahl. Kyrckio Herden
hr Lars Kiällin tillika medh Klockare
Sahl. Petter Mellbin, äro de som
Eodem Anno födde ej uptecknade äro;
Altså widh Ehrwyrdighe och Wällärde
Hr Hans Qvidings anträde till
Pastoratet, som genom Guds nådh
skedde Juule Dagh 1711, har man
efter vanligheten i Jesu Namn,
börjat richtigt antäckna de som
efter den tijden i Församlingen
Föddas och Döpes. Gudh låte alt
wähl gå!!

När pesten klingat ut 1711 räknar man med att ca 15 000 blekingar mist livet, vilket var halva befolkningen.

————- källor.. ——————-

http://www.blekingemuseum.se/pages/233

Klicka för att komma åt pesten_katalog.pdf


https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/651870?programid=2068

Klicka för att komma åt VesanRuntWeb.pdf

——————————————————————————————————-

— Följande text kommer säkert att revideras framöver….–

I Ysane socken finns tre byar… Norje, Ysane och Pukavik. Listan innehåller personer i fertil ålder, från ungefär 1689-1715. v = vigsel…

Rosa text = avled före pesten 1710, Röd fet text = dog 1710-1711 enligt kyrkboken i Ysane, Röd text = finns ej med i Ysane dödsbok mellan 1712-1750, så dog troligen 1711Grön = överlevde peståren.

——————————————— in English.. ——————————————-

In Ysane parish there are three villages … Norje, Ysane and Pukavik. The list contains people of childbearing age, from about 1689-1715. v = marriage …

Pink text = died before the plague 1710, Red bold text = died 1710-1711 according to the church book in Ysane, Red text = is not included in the Ysane death book between 1712-1750, so died probably 1711 Green = survived the plague.

————————————————————————————————————————————

Norje
Abraham Truitsson & 1684-1714 Britta Svensdotter, trolovade 1710… 1714-1714 Lars
Anders Enarsson, sockenskomakare från Asarun, och Hanna Andersdotter, 1709 oä Jöran,
Anders Jöransson, Asarum & Berta Jönsdotter v 1691
Anders Jude, 1630-1710, 1694-1710 Kersta, Jude Birtans son Nils
Anders Månsson Fix & Metta Trulsdotter, 1702 gosse. 1707-1707 Per,
Anders Persson Lijkagod 1661-1731 & Elna Olsdotter, 1710-1710 Truin,

——————— min MF MM FF Fs föräldrar… —————————
Andreas Bergman & Anna Catharina Strömbäck, gästgiveränka, v 1713, 1717 Andreas,
—————————————————————————————————–
Arnold Mårtensson Rock Spelman  & Lusse Olsdotter v 1701, 1702 Mårten, 1703 Mårten, 1704-1711 Mårten, 1706-1711 Olof, 1708-1708 Merta, 1709-1709 Sissa och Hanna,… 1714 Karna,
Bengt Jeppsson Lilja & Anna Larsdotter, v 1704,1704 Kersta,
Bengt Jönsson Mörk, Karlshamn & Christentza Mårtensdotter Krämer v 1701
Bengt Sågare & Anna Mårtensdotter, 1701 Olof
Carl Olsson & Agda Svensdotter, 1696 Olof
Carl Olsson Annika Persdotter 1650-1722
Carl Persson & Sissa Hansdotter, 1690 Jöns, 1693 Bengta, 1696 Karna, 1699 Elna, 1702-1711 Per
Christian Christiansson Örn, gästgivare & Anna Maria Mårtensdotter Cremmer v 1698, 1699 Mårten, 1700 Metta Christina, 1702 Anna Margareta
Elias Unge -1710 & 1653-1710 Anna Looitz, Jöran, 1695 Lena, Hanna, Magdalena 1694-17101686-1697 Stina1691-1691 Gustav,
Elias Råcka & Ingeborg Ingemansdotter, änka v 1712 (se Per Mattsson)
Erland Hiller & Gunnil Nilsdotter, 1708 Bengta,
Eske Peder & , 1690-1690 flicka tvilling, 1690-1690 flicka tvilling
Eskil Skomakare 1611-1706 & Inger Svensdotter, 1691-1796 Bengt
Eskil Torsson & Bengta Persdotter, Bodil, 1691 Bengta, 1694-1710 Thor, 1696 Pelle, 1698 Pelle, 1704 Sissa, 1707-1707 Nils, -1710 Elna,
Eskil Olsson från Mörrum & Annicka Arvidtzdotter, änka v 1713
(se Lars Svensson)
Gjödde Anderson, Lörby & Magnil Olsdotter v 1703

————————- min MM FM MF FM MF Ms föräldrar —————————-

Gumme Olsson & -1711 Bodil Matsdotter v 1695, 1695 Arna, 1696 Elna, 1699 Olof, 1701 Karna, 1703 Kersta, 1705-1707 Karna, 1706 Birta, 1707 Kersta, 1710 Elna, Märta,
Gumme Olsson & Karna från Agerum
———————————————————————————————————
Hans Dovhjort -1711,
Hans Liten -1711 & hustru -1711
Hans Mattsson & Karna Håkon Christiansdotter, v 1712

Hans Nilsson Knagg & Bodil Åkesdotter v 1693, 1694-1694 Nils, 1696 Sissa, 1699 Bengta (se Bengt Olsson, Ysane)
Hindrik Jönsson & 1656-1706 Ingeborg Jönsdotter v 1695, 1698-1710 Jöns, 1702 Elin och Sissa,
Hindrik Jönsson & Inger Bengtsdotter, v 1707, 1708 Lage… 1714 Ingeman,

Hindrik Jönsson & Inger Nilsdotter, 1709 Ingeborg, 1712 Jöns,
Hindrik Jönsson & Gunnel Jönsdotter v 1708
Hindrik Svensson & Bengta Holgersdotter, trolovade 1710…
Håkan Jönsson & Inger Mårtensdotter, 1689 Sissa, 1693 Jöns och 1693-1693 Berta,

Håkan Jönsson -1711 & 1660-1710 Anna Nilsdotter v  1692, 1695 Brita, 1698 Ola, 1702 Sissa, 1704 Arna, 1706 Olof, 1709 Engle,

Håkan Jönsson Knekt & Karna Sörnasdotter, v 1696
Håkan Jönsson Knekt & Karna Jönsdotter, v 1709,1709-1709 Elna,

Håkan Persson -1711 & -1711 Sissa Eriksdotter, 1701 Bodil, 1702 Bengt, 1705-1711 Olof, 1707 Anders, -1710 Per, -1711 Kersta,

Håkan Nilsson & Inger, 1714 Nils
Håkan Svensson & 1681-1705 Nilla Nilsdotter v 1701, 1702 Sven
Isak Nilsson gästgivare & -1706 Sicela Andersdotter, 1705 Maria,
Isak Nilsson gästgivare & Chatarina Svensdotter Wiborg från Karlshamn, v 1707, 1708-1710 Sven,
Ingeman Wessel, Gammalstorp & Elna Jönsdotter v 1702
Jeppe Persson & Nilla Nilsdotter v 1704, 1710-1711 Kersta,
Joen Stackarsson (Enköping) & Magnel Nilsdotter v.1689, 1689 Sissa
Johan Hjort & 1671-1709 Magnil (Malena) Nilsdottter, 1698 Marna, 1701 Erik, 1704 Tyre, 1705 Meja, 1708-1709  Nils,
Johan Nilsson & Kerstin Svensdotter, änka v 1712, 1712 Kersta, 1714 Sven,
John Andersson 1655-1705 & Elna Folkvardsdotter, v 1704, 1705-1705 John,
John Johnsson & Bodil Matsdotter, 1710 Gertrud, 1712 Karna,
Jon Mattsson -1711 & Olve Truetsdotter -1711, 1690 Truet, 1693 Masse, 1696 Berta, 1700 Inger
Jöns Anderson, Jämsög & Kersta Mattsdotter, v 1700
Jöns Flyborg, 1678-1710,
Jöns Andersson & Kersta Matsdotter, 1701 Elna, 1703 Magnil, 1706 Per, 1709 KLersta, 3 namnlösa barn 1711
Jöns Andersson Runsten & Elna Håkonsdotter, v 1713
1712 Kersta, 1714 Bengta,
Jöns Eskilsson & 1660-1694 Elna Påvelsdotter, 1690 Nils, 1693 Nils
Jöns Hansson & Kersta Mattsdotter, 1689 Jöran,
Jöns Kekkemös & 1676-1708 Kersta Bengtsdotter v 1702, 1702
Sissa, 1705-1706 Sissa, 1707 Bengt,
Jöns Månsson & Elna Mattsdotter, 1697 Johan
Jöns Nilsson Sågare & Anna Mattsdotter, 1697 Anna, 1698 Jöns
Jöns Olsson -1711 & -1711 Kersta Olsdotter , änka v. 1695 + 2 barn, 1696 Ola och Per, 1698-1711 Per, 1700 Sven, 1703 Bengt, 1706-1706 Olof, 1707 Jöns, 1710 Olof,
Jöns Olsson från Vilshult & Elna Folkesdotter 1669-1710 .v 1709, 1710-1710 barn,
Jöns Persson & Elna Olsdotter v 1707, 1708-1710 Per, 1710 Per,
Jöns Persson, saltsjudare & 1677-1710 Lusses Folkesdotter, -1710 barn,
Jöns Persson Stark & Nilla Olsdotter, 1703 Ingrid
Jöns Persson & Gertrud Jönsdotter, 1712 Olve, 1713 Hans
Jöns Rabbe, länsman i Vekerum och Bodil Matsdotter 1709 oä Jöns och gosse,
Jöns Svensson &
Jöns Örn, -1711
Jössa & Gertrud Mårtensdotter v 1692
Jöran Unge 1675-1726 & Inger Jönsdotter, v 1712
1713 Elias

————————- min MM FM MF FM MFs föräldrar —————————
Jöran Jönsson & Märta Godmonsdotter v 1713,
1713 Bodil, 1716 Jöns,
—————————————————————————————————–
Knut Jönsson & Signe Åkesdotter, 1689 Sven
Lars Nilsson & Hanna,
Lars Nilsson & -1710 Elna Joonsdotter, v 1708, , 1710-1710 Elna,
Lars Nilsson & Truen Truitsdotter, v 1712
Lars Olsson Flyborg & 1665-1710 Agda Svensdotter v 1695, 1699-1710 Elna, 1703 Ingrid, 1707 Sven,
Lars Olsson % Elsa Svensdotter, 1690-1690 Gunnel, 1691-1697 Ola, 1695-1696 Jöns, 1697 Hanna, 1698 Sven, 1701 Gundil, 1703 Sissa, 1706 Ola, 1710-1710 Jöns, 1712-1712 Jöns,
Lars Svensson & – 1711 Gunnil Gummasdotter, änka v 1707, + en styvdotter till Lars
Lars Svensson & Annika Arvidsdotter,  v 1709
Lars Svensson & Elna Larsdotter, änka v 1712
1713 Sven, 1715 Inger (se Sören Larsson, Ysane)
Mårten Rock & Maria Ek, 1689-1697 Hindrick, 1693
Olof Hansson & Elna Folkvardsdotter, v 1706
Olof Höök & -1710 hustru,
Olof Nilsson Måg(son till Nils Larson Mågh) &  -1711 Anna Svänsdotter, v 1700
Ola Mattsson & , 1688-1689 Nils, 1693 Nils
Sven Andersson & Walborg Andersson ca 1664 – 1689,  1688 Anders

Sven Andersson & 1668-1701 Sissa Mårtensdotter, 1689 Anders, 1694 Mårten
Sven Andersson, änkling -1710 & Malena Svensdotter v 1701, 1702 Sissa, 1705-1705 Jöns, 1706 Sven, 1708 Hanna, (se Äske Persson)

Sven Andersson & -1711 Hanna Persdotter v 1695, 1696 Anders, 1698 Metta, 1703-1710 Per, 1705-1706 Kersta, 1707-1707 Anders, 1708-1710 Metta, 1710 Gisel.

Sven Hansson -1699 Meja Eriksdotter, Karin, 1686-1691 Kersta, 1693 Erik
Sven Hansson, änkling & Ingrid Larsdotter v 1699, 1700 Nils, 1701 Meja, 1703 Hans, 1706 Olof, 1707-1710 Kerstin, 1710 Inger (när Inger döptes den 18 december 1710 är båda föräldrarna döda)

Sven Folkesson & , -1710 barn
Sven Jönsson & Nilla Persdotter, 1696 Bodil
Sven Trutsson & Sissa Håkansdotter, 1691 Jöns
Sven Jönsson Fyrmyssa & Karna Persdotter, v 1704, 1704 Elna, 1708  Anna,
Sven Knekt & Gunnilla Jönsdotter, 1714 Kerstin,
Sven Weller, 1707 Jöns,
Sägge Månsson -1711 & Elin -1711, 1702 Johan
Mattis Tallpojke 1654-1710, 1702-1710 Örjan
Mattis Thomasson Berg & Kerstin Persdotter, 1693-1693 Thomas
Masse Andersson & -1711 Svenborg Jönsdotter, Hanna, 1689 Anders, 1698 Birta, 1703 Birta,
Masse Eliasson &, 1670-1690 Henrik
Masse Matsson 1653-1693 & Gertrud Olasdotter, 1692 Signe

Masse Persson & – 1711 Berta Jönsdotter, Bodil, Elna, 1694 barn, 1691 Pernilla, 1696 Elna, 1699 Jöns, 1701 Bengt, 1704 barn,
Måns Ebbesson & Kersta Thomasdotter 1660-1710, Svenborg, 1701 Ebbe
Måns Jönsson & Karna, 1690 Elna
Mårten Berg & Gertrud Bengtsdotter 1676-1708, 1708-1708 barn,
Mårten Christensson Cremmer 1635-1696 (gästgivare) & Mätta Ditlovsdotter, 1690 Elsabe Kristina
Mårten Jönsson & Elna Matsdotter,  1712 Jöns, 1713 Birta,
Mårten Kock & Marina Nilsdotter, 1694 Gertrud
Mårten Skotte & KarnaAndersdotter, v 1706, 1708-1709 Marna,
Mårten & Walborg, 1689 Walborg
Mårten Pålsson Rundsten & Kerstin Nilsdotter, änka 1655-1710, v 1703 1694-1710 Sissa Nilsdotter, styvdotter till Mårten, 
Nils Englasson 1651-1691 & Berta Olasdotter, 1689-1689 Per
Nils Nilsson % Ingeborg Andersdotter, änka v 1712, 1712 Nils,
Nils Olsson 1673-1710 & -1710 Hanna Svensdotter, 1688-1690 Anders, 1693-1710 Gertrud, 1696 Sven, 1698 Bodil
Nils Olsson & Kersta Svensdotter, 1706 Olof,
Nils Olsson & Kersta Nilsdotter, 1708 Nils,
Nils Olsson Oförtruten 1656-1706 & HAnna Olofsdotter, 1692-1706 Ola, 1694 Berta, 1700 Kersta, 1703 Jöns, 1705-1705 Lars,
Nils Svensson -1711 & 1670-1705 Kersta Håkansdotter, 1700 Brita Elisabet, 1702-1710 Berta, 1705-1705 Håkan,
Nils Svensson & Maja Nilsdotter, 1689 Nils, 1695-1695 Sven
Nils Skytt & Bengta Månsdotter, 1714 Anders,
Nils Strickarsson Skotte & Anna Larsdotter v 1696, 1696 Lars, 1698 Elna
Nils Truetsson (Sörnagården) & Kersta Nilsdotter, Jon, Per, Kerstin,1680-1694 gosse, 1691 Johan
Nils Troetsson Slinke alt Gying & 1679-1709 Sissa Olofsdotter, Mikael, 1701 Sven, 1704 Kersta,
Nils Trutsson (son till Truit Nilsson) & Sissa Olofsdotter (dotter till Olof Svensson) v 1700
Nils Trutsson, änkling & Estred Olsdotter, v 1709,
Nils Åksson Hammar & Karna Bengtsdotter v. 1695, 1699 Inger, 1701 Kersta, 1703 Bengta, 1706-1709  Hanna,
Ola Brännare -1710,
Ola Jeppsson,
Ola Nilsson & Lisken Eliasdotter, 1714 Elias, ,
Ola Olsson & 1666-1701 Karna Jönsdotter v 1695, 1696 Ola, 1697 Jöns, 1699 Sven, 1701
Ola Svensson & Svenborg Mårtensdotter, 1689 Gertrud, 1692 Mårten, 1696 Nilla
Olof Jönsson Järpe & Bengta Larsdotter, 1710-1711 Per,
Olof Jönsson & Kerstin Carlsdotter, 1712 Jöns,
Ola Persson -1711 & ett barn
Ola Åkesson
, 1714-1717 Åke
Olof Abrahamsson Huska & Bengta Larsdotter, 1714 Mätta,
Olof Jöransson Skotte 1698-1710
Oluf Hansson, Mörrum & Elna Folckvardzdotter, änka v 1706
Olof Höök & -1711 hustru,
Olof Kullman & 1671-1709 Bodil Joensdotter, 1702 Sissa, 1703 Per, 1706 Nils, 1709-1709 Joon,
Olof Nilsson & Anna Svensdotter, 1704 Sissa, 1706 Nilla,
Olof Nilsson & Lena Eliasdotter (Unge), 1712 Per
Olof Olsson & Karna Larsdotter, 1702 Jöns, 1704 Inger, 1709 Sven,
Olof Persson & Ingeborg Andersdotter v 1700, 1701 Elna, 1702 Kristina, 1704 Ingrid, 1705 Per, 1707-1710 Anders, 1710 Inger,
Pelle Goo & Britta Olofsdotter, 1685-1693 gosse, 1689 Anders och Annika,
Per Gying & Sissa Olofsdotter, 1707 Per,
Pelle Larsson Järp 1649-1708 & Bengta Larsdotter v. 1695, 1696 Lars, 1702 Metta, 1705 Olof,
Pälle Person , kronobåtsman & Trun Andersdotter v 1696
Per Björsson, prophoss & Olve Olufzdotter, kvinnfolk v 1700
Per Ingemansson & Hanna Olsdotter v. 1693 (syster till Nils Olsson), 1695 Ingmar, 1696 Olof
Per Jonsson, Jämshög & Mätta Olasdotter v 1692
Per Jönsson & Bodil Olasdotter, 1690 Kersta och Sissa, 1692 Jöns och Kersta, 1694 Kersta
Per Jönsson & 1660-1710 Hanna Mattsdotter v 1700, 1702-1710 Anna, 1704-1705 Jöns, 1706 Elna, 1709 Masse,
Pehr Jönsson,  Nörje Fruegården & Kerstin Danielsdotter, 1714 Jöns,
Per Mattsson & Ingeborg Ingmansdotter, 1696 Ingeman,
Per Nilsson Funk 1672-1717 & Karin Andersdotter Lind v 1699, 1700 Nils, 1701-1711 Anders, 1703 gosse, 1705 Kerstin, 1708 Elina, 2 nmnlösa barn döda 1711, 1712-1716 Anders, 1713 Ola,
Per Nilsson & Hanna Matsdotter, 1706 Hans, 1709 Lusse,
Per Nilsson från Hosaby & Kersta Bengtsdotter, v 1708,
Per Olsson & Gunnil Gunnesdotter, 1689-1697 Ola, 1694 Bodil, 1698 gosse, 1701 Elna, 1701 Olof, 1702 Henrik
PER Olsson & Hanna Mattsdotter, v 1707,
Per Svensson (Asarum) & Karna Persdotter v 1698, 1699 Berta, 1701 Ingrid
Peter Berg & Anna Mårtensdotter, 1695 Meta Christiana
Truet Jönsson & Inga Carlsdotter, 1694-1711 Masse, 1699-1711 Hanna
Truet Nilsson & Kersta Nilsdotter, Abraham, 1691 Kersta, 1895-1695 Per, 1696 Johanna, 1698 Kersta, 1699 Pernilla 2 barn namnlösa 1711
Truls Skytt & Kersta Bengtsdotter, 1699 Svenborg

…. Jönsson & Bodil Persdotter, 1690 Magnel

Ysane

Anders Arvidsson & hustru, 1708-1708 barn,
Anders Bengtsson 1658-1718 & Britta Jönsdotter, 1712 Bengt, 1714 Hanna
Anders Larsson & Kerstin Månsdotter, 1707 Hanna, 1710 Lars (se Börje Matsson Styre)
Anders Lind -1711 & –1710 Elisabeth Matzdotter, v 1708,
Anders Nilsson & Sissa Tuesdotter 1688-1690 Anna, 1692 flicka
Anders Nilsson Skomakare -1711 & Lisbett Matsdotter 1674-1710 v 1702, 1702-1710 Brita, 1705-1710 Elna, 1708-1710 Hanna,
Anders Persson Mässing & Anna, 1698 Olof, 1693-1698 Jöns (Anders styvson),
Anders Persson & Elna Olsdotter, 1710 Truen,
Anders Weller & Hanna Andersdotter, änka v 1703
Bengt & Bengta 1653-1693
Bengt Nilsson & Karna Ingemansdotter (trolig bror Jöns Ingemansson), Nils,  1689 Lusse, 1693-1694 flicka, 1696-1697 Ingeman, 1698 Hanna, 1702-1710 Ingeman, 1704-1706 Kerstin, 1708 Kersta,
Bengt Persson & Inga Svensdotter 1645-1702, Nils, Per, Brun,
Bengt Persson & Karna Svensdotter, 1696 Sven
Bengt Persson Kock & Sissa Ingmansdotter (bror Jöns Ingemansson), änka v 1712 & Isak Jönsson & 1667-1717 , 1712 1696 Lusse, 1698 Hanna, 1699-1703 Sissa, 1702-1702 Ingeman, 1703-1703, Ingeman, 1704 Bengta, 1707 Birta, 1709 Per… 1713 Truen, 1715 Bengt,
Bengt Olsson, Mörrum & Bodil Knaggs änka, v 1703
Brun Bengtsson & Bodil Matsdotter, v 1709, 1710 Inger,
Börje Matzon Styre & Kerstina Månsdotter, änka v 1713, 1713 Anders,
Christian Matsson Husk & Walborg Mattsdotter, 1695 Maria, 1698 Karna
Ehle (elof) Nilsson Drake, Birta Johansdotter, v 1709,  1707 oä Per, 1709 Olof,
Hans Jönsson 16611709 (brodern Sven – 40 år – begrovs samma dag) & Bodil Persdotter, 1693 Elna, 1696 Lusse, 1699 Nilla, 1703 Elin,
Erik Nilsson & Karna Jönsdotter, 1714 Hanna,
Godmon Olsson & , -1711 Olof,
Hans Carlsson & Nilla…
Hans Jönsson (broder Nils Jönsson, Sölve) & Bodil Persdotter v 1692
Hans Åkesson Liten -1711 & Inga Jönsdotter, änka -1711, v 1690, 1691 Elna, 1694-1694 gosse, 1696 Sissa, 1698 Bodil,
Henning Carlsson & & 1712 Karna,
Henning Sörensson & Botill Eskilsdotter, 1712 Eskil, 1713 Bengta,
Henning Sörensson & Bengta Mårtensdotter, v 1708, 1709-1709 Sissa,
Henning Svensson från Hosaby & Bodil Persdotter, änka trolovade 1710…
Hindrik Jönsson & Gunnil Jönsdotterv 1708 hon ev dotter till en Jöns Larsson i Istaby, 1709 Karna,
Henrik Svensson & Bängta Holgiersdotter v 1710,
Håkan Nilsson & Ingrid Matsdotter v 1701, 1702-1710 Matts, 1704-1710 Olof, 1707-1707 Per och Hans, 1709 Birta,
Håkan Persson 1664-1714 & Karna Persdotter, Tyre, 1689 Berta, –1695 Sven, 1696-1711 Per, 1702-1704 Bengta, 1707 Bengta,
Isak Jönsson & Sissa Ingemansdotter, 1713 Truen, 1715 Bengt,
Jacob Jacobsson & Inger Persdotter, kvinnfolk v 1709
Jeppe Nilsson Snäll (från Asarum) & Birta Jonsdotter, v 1707, 1708 Elna, 1709 Hanna,
Joen Persson Rubb & Barbara Simonsdotter Aschenbom, 1702 Hindrik, 1704 Hans och Simon, 1708 Hans… 1713 Mätta,
Jon Nilson Lax & Kerstina Nilsdotter, v 1713
Johan Andersson & Annika Jönsdotter, 1708 Jöns,
Jonas Anderson, Mjällby sn & Birta Andersdotter v 1710
Jöns Ingemansson, länsman & -1695 Sissa Mårtensdotter, & Gertud Persdotter v. 1695, & Nilla Matsdotter v 1710, 1690-1690 Sissa, 1691 Mårten, 1694 Ingeman… 1696 Inger, 1697 Sissa, 1698 Hanna, 1701 Bengt, 1705-1705 Jöns, 1706 Bengta, 1707 Per,
Jöns Andersson & Kersta Mattsdotter v 1700
Jöns Nilsson Björk -1711 & , 1706-1708 gosse, -1710 Nils,
Jöns Larsson & Gertrud Mårtensdotter v 1692, 1693 Sissa, 1696 Karna, 1699 Anna
Jöns Nilsson 1650-1694 & Elna Persdotter, 1692 Masse
Jöns Nilsson & Lusse Sörensdotter V 1701, 1703 Hanna, 1704 Hendrik, 1706 Nils, 1708-1708 Per, 1709 Elna… 1714 Karna,
Jöns Olsson & Gertrud Jeppsdotter v 1703, 1704 Nils, 1706 Jeppe,
Jöns Nilsson & Gertrud Jeppsdotter, 1708 Jeppe, 1710 Kersta,
Jöns Valdemarsson & Hanna Jonsdotter, 1713 Truls
Jöns Örn -1711 & , -1710 Sigrid,
Knut Nilsson & Inger Olsdotter, 1714 Nils,
Lars Nilsson & Lusse Larsdotter, 1691 Bengt, 1692-1693,
Lars Olsson & Aida Svensdotter, v 1695
Lars Jönsson 1628-1717 Magnel Jönsdotter, 1692 Jöns
Mats Tallpoike 1645-1710 & 1660-1710 Lusse Larsdotter, 1696 Berta, 1697 Berta, 1702-1710 Örjan,
Mattis Nilsson & Kersta Ingemansdotter, 1696-1711 Ingeborg, 1698 Hanna, 1701 Jöns, 1702 Inger, 1704 Ingeman, 1706-1706 Nils,
Masse Krook & Magnel
Mattis Simonsson, Finland & Truen Isaksdotter, änka i två år v v 1693
Måns Andersson 1653-1693 & , 1688 – 1689 Nils
Måns Isaksson
Måns Månsson Örsary & Olve Nilsdotter, v 1708, 1709 Kerstin,
Mårten Svensson & Tyre Frännesdotter, 1693 Bodil
Niklas Oförtruten & Elna Jönsdotter, 1699 flicka, 1704 Nils,
Niklas Oförtruten & Ingri Nilsdotter, 1701 Per
Niklas Oförtruten & ElnaNilsdotter, 1708 Anna, 1710 Hanna,
Nils Mattsson & Bodil Persdotter v. 1689, 1690 Inga, 1693 Ola
Nils Bengtsson & Inger Jönsdotter, 1707 Jöns,
Nils Olsson 1630-1715
Nils Samsson Lax & Kersta Nilsdotter v.1693, 1695 Sissa
Nils Torsson, Hosaby & Bol Olsdotter, v 1696
Ola Bengtsson & Märta Holgersdotter, 1694-1694 Bengt, 1695 Brita, 1699 Magnil
Ola Mattsson & Elna Nilsdotter, 1695 Masse, 1696 Nils, -1695 Masse,  1699 Kristina, 1703 Elin,
Ola Persson & Elna Olasdotter, 1689 Ola och Nils
Ola Persson Kersta 1644-1724
Ola Torsson & , 1689-1690 Nils
Olof Abrahamsson & -1711 Inger Nilsdotter, 1699 Svenborg, 1702 Signe
Olof Månsson, Ljungby & Karin Svensdotter (far Sven Persson), v 1699, 1706 Karna, 1710 Måns, 1712 Sven,
Olof Nilsson & Gunnel Nilsdotter v 1712
Olof Olsson, änkling & Karna Larsdotter v 1701
Olof Jönsson Hjärpe & Bängta Larsdotter v 1709

Olof Olsson & , 1709-1709 Sven,
Olof Persson & Karna Larsdotter, 1707 Jöns,
Olof Persson & Ingeborg Persdotter, v 1700, 1710 Inger,
Oluf Torbiörson Husk & Truin Isacksdotter, änka v 1703
Per Bengtsson & Hanna Matsdotter v 1706, 1707 Per, 1709-1711 Sven,
Per Esbjörnsson 1644-1714
Per Jakobsson -1711 + ett barn & Sissa Olsdotter, 1706-1711 Olof,
Per Jeppsson 1703-1721
Per Mattsson & Ingeborg Ingemansdotter, 1699-1699 Sissa och Pelle,
Per Mattsson, skräddare & Inga Jönsdotter v 1690
Per Nilsson & Hanna Matsdotter, 1695 Kersta, 1700 Brita, 1702 Olof, 1704 Birta,
Per Nilsson Bräm & Karna Nilsdoter, 1695 Per
Per Nilsson & Hanna Persdotter, 1698 Masse
Per Nilsson & Else
Per Nilsson (Näsum) & Kersta Ingemansdotter (styvfar Erik Jönsson) v 1698, 1699 Ingeman, 1703-1710 Per, 1704-1705 Kersta, 1707-1710 Ehle (man)… 1712 Kerstin, 1714 Pelle,
Per Nilsson, 1679-1689 Nilla
Per Torsson -1711 + hans mor & -1710 Hanna,

Per Olsson, Postgården -1711 & 1694-11-11 dog hustrun Tyre Persdotter, 60 år. & Gunnil Olsdotter, Påstgården -1711 v 1695, 1697 Gertrud, 1699-1710 Tyre, 1701 Elna, 1702 Hendrik, 1704-1704 Olof,

Per Skräddare, 1685-1690 Håkan
Per Svensson, Asarum & Karin Persdotter v 1698, 1703 Kersta,
Per Jeppsson Örsary & Hanna Jönsdotter, v 1704, 1700-1707 barn, 1705 Hanna,
Per Kock 1636-1716
Rasmus Jönsson & Anna Tuesdotter, 1691 Sven
Sven Andersson, Mjällby sn & Lusse Larsdotter v 1693
Sven Ingvarsson & Tyre Andersdotter v 1705, 1705, 1707 Kersta,
Sven Jönsson & Kersti Nilsdotter 1689 Jeppe,
Sven Jönsson & Nilla Persdotter, 1689 Lars
Sven Larsson & Nilla Persdotter, 1688-1694 gosse, 1690 Lars
Sven Larsson, postgården & 1675-1719 Sissa Persdotter, Henrik1696 Kersta, 1702 Lars
Sven Nilsson -1711  & 1654-1707 Karna Nilsdotter, 1690-1690 Hindrick, 1691-1710 Ingeborg, -1711 Gertrud, 1694 Åke, 1697 Hanna, 1700 Hanna, -1710 Nils,
Sven Persson Rubb & Bengta Nilsdotter v 1695, 1696-1696 Lars, 1697 Lars, 1698 Bengt, 1700 Hanna, 1702 Brita, 1704-1705 Per, 1706 Sven,
Sven Olsson & Magnel Bengtsdotter, änka v 1692
Sven Persson Robb? & Karna Larsdotter, änka v 1713, 1713 Per,
Sven Willing & Hanna Nilsdotter v 1702, 1703-1705 Kirstena, 1706 Kersta,
Sören Hindriksson (Henningsson) & Nilla Persdotter, 1686-1690 Karina, 1689 Sven, 1692 Anders, 1696-1696 Nilla, 1697-1697 Per, 1699 Marna, 1704 Per, 1707 Nils,
Sören Larsson & Elna Larsdotter, v 1705, 1706-1706 Karna, 1707 Karna,
Truei Larsson, smed 1658-1709 & Bengta Holgersdotter, Elna, 1696 Lars, 1698 Lars, 1701 Olof
Truit Godmonsson & Kerstin Bengtsdotter, änka v 1712

————————- min MM FM MF MMs föräldrar ————————–
Äske Persson & Carna Nilsdotter v 1695, 1697 Per, 1699-1711 Nilla, 1701-1705 Per, 1704-1711 Sissa, 1707-1710 Per, 1709 Metta,…
Äske Persson & Malena Svensdotter, änka, 1712 Sissa, 1714 Sven, 1717 Karna,
————————————————————————————————–
Åke Olsson 1638-1717
Åke Svensson & Bodil Olofsdotter, 1690 flicka, 1692 Sissa, 1695 Ola, 1697 Sven, 1700 Margareta, 1703 Hanna, 1706 Bodil,

 

Pukavik

Lars Nilsson Lustig 1662-1701 & 1665-1701 Kersta Larsdotter, 1695 Lars, 1698 Ola
Carl Nilsson Lustig & Kerssta Jönsdotter, 1697 Inger
Håkan Jönsson 1646-1696 & -1696 Karna Henriksdottter
Per Jönsson & Hanna Jonsdotter, 1698 Per,
Nils Svensson & Brita Giselsdotter, 1702 Gisel, 1704 Hanna,
Johan Lustig & 1664-1706  Inger Carlsdotter,
Johan Lustig 6 inger Nilsdotter, 1706 Gunnar,
Johan Lustig & Hanna Svensdotter v 1707, 1707 Per, 1709 Maria,
Nils Person, Björkenäs & Birta Håkansdotter, Pukavik v 1693
Lars Månsson & Karna 

——————————————-

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showDokument.raa;jsessionid=7DAD6E7BDD648C755DB0FB9E9E5BC1CA.lx-ra-bbr?dokumentId=21000001219504&thumbnail=false

Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Släktforskning, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s