Krokås… havet ger, havet tar

För 130 år sedan var det ingen lek att försörja sig och familjen – som ofta var stor med många barn – genom att vara fiskare… snarare var det ett mycket hårt och farligt yrke, som vart och vartannat år krävde sina offer.

Fotot stulet från http://www.krokashamn.se/krokas-historia/

Små båtar – som så fort isen försvann, åtminstone någorlunda – lade ut… givetvis alltid med förhoppningen om att denna gången måste fångsten av lax bli god. Lax, som inbringade 2 kronor kilot vid försäljning… men ofta – hur hårt de än slet och hur skickliga de än var – ”gick de bom”, och kom de hem tomhänta

När nätterna i augusti blev mörkare fiskades ål. Dessa fångades i hommor, där även andra fiskar förvirrar sig in.
Hommorna utsattes i hundratal längs med Listerlandets kuster, och det var inte enbart fiskare som fångade fisk på detta sätt, utan även lantbrukarna i trakten. Man hade kontrakt med en tysk uppköpare, som köpt fångsten för 7,50 kronor lispund, dvs drygt åtta kilo fisk för 7.50.

Tysken kom till Hörvik i början av augusti och stannade kvar där till i november med en qvasse, en skuta med en inbyggd sump. I denna sump – som var försedd med mängder med små hål, där havsvattnet kom in – förvarades och fraktades sedan fisken levande till Tyskland…

Mer om qvassen – som hämtade fisk i Listerlandes fiskeläge – finns att läsa i länken nedan…

———– Sydsvenska Dagbladet 1887-09-15, bild 2 ————–

https://tidningar.kb.se/4112787/1887-09-15/edition/153665/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Men för att överhuvudtaget kunna fiska måste man först besegra väder och vind…

———— Sydsvenska Dagbladet 1888-04-23, bild 3 ————-

https://tidningar.kb.se/4112787/1888-04-26/edition/153666/part/1/page/3/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1&page=0

Havets arbete… en hård kamp – skrives till Karlshamns Allehanda, från Hörvik den 23 dennes – mot de mäktiga naturhinder har fiskerinäringens idkare vid kusterna kring Mjällby haft vid sina, efter vintern, första försök att påbörja utövandet av sitt yrke under den nyss förflutna veckan, i det att de kryssat och arbetat sig fram mellan isblocken, vilka än bortförts och kringsprits av vind och strömdrag, än kommit tillbaka, sammanfogande den söndersplittrade bryggan från land och långt ut till havs.

I måndags begav sig ett halvt tjog båtar ut från Krokås och Djupekås, men måste återvända nära Hanö. En annan utfärd dagen efter lyckades inte bättre…

Från Nogersund arbetade sig sju båtar ut i början av veckan, men insåg omöjligheten att komma tillbaka… efter första natten begav de sig söder ut. Några lär ha blivit hjälpta in till Simrishamn med sin fångst, andra lyckades komma hem i torsdags. Till Hällevik återkom i tisdags morse fyra båtar därifrån, medförande somliga 5 a´6 laxar.

Efter en senare talrikare utfärd återkom de i fredags morse med god fångst, varvid de måste lägga i land ett stycke från läget, vid den sk ”Stiby kalvhage”.

Även Hanöborna har gjort god fångst, i det att de en dag fört till Hällevik – dit de endast kunde komma -, ej mindre än 35 laxar. Också har havet varit rent runt ön nästan hela veckan…

Kämpande mot hindren från morgonen till sen på eftermiddagen i torsdags, lyckades äntligen sju båtar från Krokås – åtföljda av fyra båtar från Hörvik -… de första, som kommit ut därifrån, att bryta sig igenom till rent vatten.

I fredags begav sig över ett tjugotal båtar ut från detta läger. Å endast en av dessa hade manskap – som landat vid Nogersund -, hade kommit tillbaka i söndags medförande fyra laxar… de första som nu kommit till läget.

Två av båtarna hade av isen drivits och innestängts nära land  utanför Listers huvud. men i söndags kväll sökte dessa att åter arbeta sig ut…

… och tidningarna rapporterade gärna om fiskelycka, eller inte!

————- Karlskrona Weckoblad 1888-05-15, bild 2 —————

https://tidningar.kb.se/2753413/1888-05-15/edition/148383/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Det hände att näten fastnade i isen och slets sönder, vilket var en kostsam historia…

——————— Karlskrona Weckoblad 1889-04-23, sid 2 ——————–

https://tidningar.kb.se/2753413/1889-04-23/edition/148383/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Laxfisket har – skrives till Karlshamns Allehanda – bedrivits av Mjällbys yrkesidkare allt sedan islossningen gjort det möjligt för dem att sätta ut till havs… eller de senaste dagarna av mars. Det har dock lämnat föga gynnande resultat. De första, som tog sig ut hade mycket möda, i det att båtarna finge dragas på isenett gott stycke, innan de uppnådde rent vatten. En fiskare från Hanö, vilken annars stundom erhållit lyckad fångst… fick sina garn upphängda på isen, och som han även råkade ut för storm, blev redskapen så sönderslitna och fördärvade, att förlusten gick på hundratals kronor.

Även ett par fiskare från Hörvik råkade ut för samma missöde, men som vädret var lugnt, lyckades de få garnen lösa tämliga oskadda… dock kostade det en hel dags styvt arbete. Den förre fick även ena sidan av båten inslagen av isblock, som även denna vinter uppträtt med sådan storlek, att deras djup knappt kunnat uppmätas med åran.

En vacker eftermiddag i slutet av mars begav sig de flesta laxbåtar från socknen, vilka då lär ha uppgått till över 70 stycken, ut på Östersjön åt alla håll. Och som deras”laxlänkar” upptar en ganska ansenlig längd, spred sig denna båtflotta över en dryg del av havsytan. På knappt halva antalet av dessa båtar lär man ha erhållit någon lön för sin möda; övriga ”gingo bom”. Ett av de värsta missöden – som annars kan träffa dem -, är att få ”laxlänken” avseglad.

För att observera detta utsättes mot dennes ände medels sänke en lykta något över vattenytan…

I lyckligaste fall har en fiskare från Krokås en natt erhållit 13 styck laxar, fast de var – som fallet i allmänhet är i år – små. En annan från Hörvik har på en gång fått sju stycken. Å andra sidan finns även sådana, som ännu inte fått något… hur flitiga de än varit.

Många har nu farit bort till Bornholm, Tyskland eller Halmstadstrakten för att pröva lyckan. För laxen gäller fortfarande 2 kronor per kilo…

—————– Karlskrona Weckoblad 1889-12-24, sid 2 –—————-

https://tidningar.kb.se/2753413/1889-12-24/edition/148383/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Vinterfiske. Från Mjällby skrives till Karlshamns Allehanda: Under senhösten och vintern har en och annan från Hörvik så väl ock från socknens övriga fiskeläge försökt sig på laxfiske, fast med föga framgång.De flesta båtar från Hörvik har därför sedan omkring fjorton dagar legat uppdragna.

Bland andra har fiskare från Krokås varit särdeles flitiga och i slutet av förra veckan kröntes deras bemödanden med särdeles framgång. Särskilt två båtar erhöll god fångst, den ena 8 laxar vägande 55, den andra 6 laxar vägande 57 kilo.

Nu blev det brått lite varstans, och natten till i tisdags for ett tjugotal båtar ut från Hörvik och sju från Krokås ut på fångst. Även om kanske hälften av dem ”gingo bom” , erhäll dock flera av dem god lön för mödan. En och annan förtjänade 50, 60 ja, 75 kronor för natten. Bland de vackra fiskarna fanns en, som vägde ända till 19 kilo. Fångsten såldes till 2 kronor och 20 öre kilot…

En hel del fisk landades och såldes i Danmark och Tyskland… och dit såldes också båtar och redskap.

———– Karlshamns Allehanda 1893-03-30, bild 3 ——————–

https://tidningar.kb.se/2506033/1893-03-30/edition/148377/part/1/page/3/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Av 93 fiskbåtar – varav endast några var odäckade -, som tillhörde Hörviks posteringsområde … har 42 från Hörvik, 17 från Krokås, 10 från Djupekås och 11 från Hanö tagit ut pass för fiskeresor. Redan i slutet av februari – pga men milda vintern -anlände tre båtar från Krokås till Kristiansö och Svaneke. Två veckor senare befann sig drygt 25 av båtarna i Neufahrwasser och Danzig… dessuton anlände några till Leba, Visby, Fårusund och Slite. Andra anlände till Rönne, Nexö och Simrishamn…

————– Karlshamns Allehanda 1894-07-19, bild 3 —————

https://tidningar.kb.se/2506033/1894-07-19/edition/148377/part/1/page/3/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

… men det slutade inte alltid lyckligt.

———— Sydsvenska Dagbladet 1894-11-29 sid 2 ———————

https://tidningar.kb.se/4112787/1894-11-29/edition/153665/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Befarad sjöolycka. I slutet av sistlidna oktober begav sig fiskarena Per Kullberg och August Mårtensson från Krokås i en fiskebåt över till Tyskland i avsikt att där avkräva penningar för i somras sålt redskap. För den händelse att vädret lämpade sig, ämnade de ock utöva fiske under färden, för vilket ändamål de medtog en mängd redskap för så väl lax- som sillfångst, så att båtens och redskapens värde – lågt beräknat – uppskattades till 2000 kronor.

Kort efter framkomsten underrättade genom brev de hemmavarande om, att överresan gått lyckligt och väl samt att de skulle anträda återfärden, så snart affärerna var avslutade… vilket de ansåg ej skulle dröja mer än ett par dagar. Sedan dess har man ej hört ett ord från dem…

Genom skrivelser och telegram till alla delar av Tyskland och Danmark, å vilka man förmodat att de möjligen lagt till för fiske, har man gjort förfrågningar, men ingenstans har de varit sedda, utom på den plats där de först landade. Därifrån har nämlgen svenska konsuln meddelat, att de den 20 oktober var hos honom och lyftade 500 kronor, som han åt dem inkasserat.

På grund av detta spårlösa försvinnande, tager man som säkert, att de begett sig på hemresa… men under de då rådande starka stormarna gått förlorade med man och allt.

Båda männen – som var svågrar – efterlämnade hustrur och minderåriga barn i tämligen goda omständigheter, skrives i ”Stj”.

————– Karlshamns Allehanda 1895-01-26, bild 2 ————-

https://tidningar.kb.se/2506033/1895-01-26/edition/148377/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Med anledning av den gynnsamma väderleken, som under sistlidna och innevarande vecka varit rådande… har åtskilliga fiskare i Hanö, Krokås och Nogersund åter klargjort sina båtar  och begivet sig ut på laxfiske, som för en del båtlag utfallit ganska gynnsamt.

Sålunda erhöll en fiskebåt från Krokås under tvenne dagar lax för 70 kronors värde…

————— Karlskrona Weckoblad 1895-02-12 ——————

https://tidningar.kb.se/2753413/1895-02-12/edition/148383/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Segelleden vid Hanö och Listershuvud. Etthundratjugofyra fiskare och sjöfarare från fisklägena Hanö, Hörvik, Krokås och Djupekås inom Mjällby socken, har enligt K. A till lotsstyrelsen i Stockholm avsänt en petition angående att få det nordvästra om ön Hanö belägna Laxörgrundet samt revet Kråkerev söder om Listershuvud utmärkta med ljudbojar. Detta av den anledning, att under senare året nattetid och under dimmig luft åtskilliga grundstötningar och förlisningar – även med förlust av människoliv -, på nämnda platser förekommit.

————— Stockholmstidningen 1895-04-13 sid 3 —————-

https://tidningar.kb.se/2812922/1895-04-13/edition/150497/part/1/page/3/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Blekings laxfiskare i Tyskland. Laxfisket i Westpreussen har hittills till följd av den ostadiga väderleken varit mindre givande. Ofta inträffar emellertid, att våra fiskare i Tyskland gör affärer med laxbåtar och redskap, och det blekingska båtbygget har som bekant sedan gammalt gott vitsord. Sålunda meddelas att fiskarena Nils Persson och Edvard Mårtensson från Krokås sålt sina laxbåtar med nät och övriga redskap till ett pris av 1700 och 1800 riksmark per båt. Flera dylika båtaffärer lär vara avslutade med tyska fiskare…

—————– Sydsvenska Dagbladet 1895-04-06 sid 2 —————-

https://tidningar.kb.se/4112787/1895-04-06/edition/153665/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Ett antal laxfiskare från de Blekingska fiskelägena har i dagarna begivet sig över till tyska kusten för att bedriva fiske, vilket de anser bättre lönande än här hemma, skriver en meddelare till Karlshamn. Sålunda har från Hörvik, Krokås och Djupekås avgått inte mindre än ett femtiotal båtar, samt från Hällevik, Torsöoch Nogersund 60 båtar… alla i avsikt att idka laxfiske.

 ———— Karlshamns Allehanda 1895-07-27 sidan 2 —————–

https://tidningar.kb.se/2506033/1895-07-27/edition/148377/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Hamnbyggnadsfrågan i Hörvik. Vid Krokås i närheten av Hörvik belägna fiskeläge har fiskarena sedan några år med berömvärd iver själv arbetat på att skaffa sig en hamn. Flera tusen lass med sten har under vintrarna forslats ut på isen, och har därigenom en ganska god början till ändamålsenlig båthamn därstädes blivit gjord. De har nu , enligt Sölve P, ingått till landshövdingeämbetet i länet med anhållan om statsanslag för fullbordande av hamnbyggnadsföretaget.

Med anledning härav har landshövdingeämbetet infodrat utlåtande från Hörviks fiskeribefolkning huruvida denna är sinnad att erhålla hamn eller icke. I senare fallet skulle Krokås erhålla statsanslag, helst som sådant kunde lämnas endast till en enda hamnbyggnad och lägena lågo så nära varandra, att man kunde begagna sig av varandras hamn. Kostnadsförslag till dylik vid Krokås skulle ock i så fall ofördröjligen bli upprättad.

För avgivande av nämnda utlåtande hölls möte i måndags i Hörvik, varvid handlare Nils Josefsson därstädes ledde förhandlingarna. På detta möte uttalades enhälligt, att man önskade en enda hamn å fiskelägets mellersta del…

————-  Karlskrona Weckoblad 1895-07-30, sid 2 ————-

https://tidningar.kb.se/2753413/1895-07-30/edition/148383/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1&from=1890-01-01&to=1906-01-01&page=0

Krokås fiskeläge i Mjällby socken. Då den båthamn, som vid nämnda fiskeläge finnes, ej varit tillräckligt skyddande vid nordliga och östliga stormar har fiskarena därstädes sedan åtta år tillbaka arbetat på nedläggandet av hamnarmar. De har därtill under denna tid använt 2000 mansdagsverken, samt utbetalt för körslor 1000 kronor, kontant… men har dock ej kunnat fullborda arbetet på grund av brist på medel, vadan de för någon tid sedan ingingo till kon.befhde med begäran om bidrag av allmänna medel till detta för dem så nödvändiga arbete.

I infordrat utlåtande upplyser fiskeriöveruppsyningsmannen A. Pehrsson att inom fiskeläget finns sexton matlag om tillsammans sjuttiofem personer, 10 större däckade och 3 mindre odäckade fiskebåtar, 1 medelstor båtsump och tre båtskeppare… ägande vardera en mindre jakt och en mindre båt.
Då hamnen blir fullbordad efter den påbörjade planen kan den rymma 40 större och lika många mindre båtar. Fiskeriöveruppsyningsmannen anser denna hamn nödvändig såsom bidragande till fiskerinäringens höjande samt föreslår ett anslag av allmänna medel av 2000 kronor för dess fullbordande.

Ibland fick man annat än lax i garnen också, vilket flera tidningar rapporterade om…

————- Enköpingsposten 1895-10-15 sid 3 ————–

https://tidningar.kb.se/4112701/1895-10-15/edition/154465/part/1/page/3/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

En säl i laxnätet. Då fiskaren Nilsson i Krokås, Blekinge, i förra veckan höll på att hala in sitt laxnät, råkade en säl. i glupskhet efter ett mål, att bli insnärd i nätet, så att den måste vackert följa med i båten. Som nätet också innehöll en lax, blev fångsten god.

———————- Karlskrona Weckoblad 1895-12-17 sid 2 ———————-

https://tidningar.kb.se/2753413/1895-12-17/edition/148383/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Blekinge läns hushållningssällskap hade i lördags ordinarie sammanträde på landsstatens sessionssal härstädes. Ett trettiotal ledamöter hade infunnit sig. Landshövdingen G. Wachtmeister ledde förhandlingarna…

Följande ärenden behandlades:
Till fullbordande av hamn för fiskebåtar vid Krokås fiskeläge anslogs 1000 kronor; varav 500 kronor som gåva och 500 kronor – såsom räntefritt lån – att återbetalas inom fem år.

Föredrogs hovpredikanten P. A. Berggrens motion om att hushållningssällskapet måtte föranstalta om ritning och kostnadsförslag till fiskerihamn vid Hörviks fiskeläge i Mjällby socken.

————- Stockholmstidningen 1896-03-13, sid 5  ————–

https://tidningar.kb.se/2812922/1896-03-13/edition/150497/part/2/page/1/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1&from=1890-01-01&to=1906-01-01

Det idoga fiskeläget i Krokås, Blekinge, såsom förut nämnts, genom träget arbete under flera vintrar samt stora uppoffringar sökt skaffa sig en båthamn, har tyvärr glömt att hos ålfiskeägarna utverka sitt tillstånd att anlägga båthamnen. Kyrkovärden N. Nilsson i Mjällby har därför uttagit stämning å det fattiga fisklägets båtägare, omtalar Karlshamns Allehanda.

https://tidningar.kb.se/2506033/1896-09-01/edition/148377/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

Stormen i mars 1898… tog mängder med liv i södra Sverige…

——— Korrespondenten 1898-04-15, bild 2 ———-

https://tidningar.kb.se/2755828/1898-04-15/edition/154670/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

De omkomne och dess efterlevande. Vi meddelar här en av fogden i västra distriktet uppgjord och till k.bfhde insänd förteckning över de omkomna fiskarena från Mjällby och deras efterlevande:

Djupekås: En båt med fiskaren Anders Ingemansson (åtta barn 1871-1890) och hans vuxne son Joel. Han efterlämnade änkan Ingri Larsdotter på Djupekås 18, och åtta barn i mycket fattiga omständigheter.
En båt med fiskaren Pettersson och Alfred Ekberg, en vuxen son till Anders Ingemansson. P efterlämna änka och några små barn. Familjen är ej helt och hållet utblottad, men berövad sin försörjare.
Krokås: En båt med fiskarena Per Nilsson – Krokås 3 – och Edvard Svensson – Krokås 5. Båda efterlämnade änka Edvards änka Hanna Olsdotter och små barn. Per Nilsson sju och Edvard fyra, i mycket torftiga förhållanden.
Hörvik: En båt med fiskaren Nils Svensson och hans son Joel, Hörvik 5. Nils efterlämnade änkan Karna Jeppsdotter och sju minderåriga barn. Mycket fattigt…
En båt med två ogifta söner – Napoleon Hartelius Robert och Ola Berndt Herman Nilsson – till fiskaren Nils Persson och Hanna Nilsdotter, Hörvik 7.
Nogersund: En båt med Olof Carlsson, Nogersuns 1 och hans dräng. Olof var nygift och eftelämnade änkan och ett barn. Hela förmögenheten förlorades…
En båt med gifta fiskarena Sven Jönsson, Nogersund 24 och August Nilsson, Nogersund 30. Sven efterlämnade änka och tre barn. August efterlämnade änkan och fem barn… och väntar dessutom ett till. Båda familjerna mycket utblottade…
En båt med handlare Per Olssons ogifta söner på Nogersund 7John och Olof Herman…
En båt med bröderna Knut Nilsson – Nogersund 2 – och Berndt Alfred Nordquist, Nogersund 19. Båda efterlämnade änkor och två barn vardera…
En båt med fiskaren Mattis Olsson Södergren och hans dräng. Mattis efterlämnade änkan och fem barn. Mycket fattigt…
Hällevik: En båt med fiskarena Hedlund och Sven Sonesson Hällevik 46. Vedlund efterlämnade änkan och fem barn, Sven efterlämnade änkan och fyra barn. Mycket fattigt…
En båt med fiskaren Nils Södergrens son Johan och fiskarens Bernt Jeppssons son. Både vore sina föräldrars stöd…

En fiskebåt funnen. En av de saknade fiskebåtarna från Simrishamn har drivit i land vid Kjöge och bärgats av styrmannen på den strandade skonerten ”Nathanael” från Sölvesborg. Båten som bär namnet ”Freja” och tillhörde fiskaren Jöns Olsson från Simrishamn, innehöll 36 laxgarn. Av besättningen på båten, de sedan stormen den 24 saknade Jöns Olsson och Ferdinand Lundberg, finnes intet spår, omtalar Simr.bladet.

————-  Sydsvenska Dagbladet 1898-04-16, sid 2———–

https://tidningar.kb.se/4112787/1898-04-16/edition/153665/part/1/page/2/?q=%20krok%C3%A5s&freeonly=1

För de nödlidande fiskare familjerna upptogs Påskdagen efter gudtjänstens slut ett offer i Mjällby kyrka, vilket inbringade den betydliga summan av 383 kronor och 85 öre.

Därefter hölls kyrkostämma för utseende av en nödhjälps kommitté, vilken skulle mottaga inflytande medel och fördela dem mellan de nödlidande.  Till ledamöter i denna kommitté valdes kyrkoherde H. Hainer och kommunalnämndens medlemmar, skollärare N. P. Ohlsson från Lörby och A Jonsson i Hällevik, hemmansägare. Knut Nilsson i Mjällby, samt fiskarena Ola Hansson i Hörvik, Mattis Jakobsson i Västra Näs och Johan Persson i Nogersund.

De förlorade båtarna och fiskeredskapen representerar en summa av omkring 20 000 kronor.

Av de omkomna hade tre – nämligen Olof Nilsson i Västra Näs jämte son och en annan dersammastädes boende fiskare – i Arendal i Norge hämtat en skuta, värderad till omkring 9000 kronor. Enligt brev från ovannämnda plats hade de avgått därifrån i mitten av mars, men då de sedan inte är avhörda, måste man upptaga, att allt gått till botten.

Enligt uppgift ägdes skutan till hälften av Olof Nilsson och till hälften av hamnkapten S. Nilsson i Sölvesborg. Som skutan var oassurerad gick Olof Nilssons hela egendom till botten med honom.

Skutan hette förmodligen Rosalie, och sjönk utanför Lysekil…

——————————————————————

… så totalt utarmades Listers fiskeflotta på tolv båtar och en skuta under stormen 1898. Tjugosex män, de flesta familjeförsörjare… miste livet, och ett sextiotal barn blev faderslösa. 

 

Det här inlägget postades i Allmänt, Blekinge, Genealogi, Sölvesborg..., Släktforskning, Uncategorized, Väder / oväder och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s